Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΒΑΞ: Προαναγγελία ΓΣ

Κατόπιν  της  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΑΒΑΞ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ‐  ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ  ‐  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ‐  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ‐  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ‐  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»  και  το  διακριτικό  τίτλο  «ΑΒΑΞ  Α.Ε.», («Εταιρεία») που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της  23ης Ιουλίου 2020 και σύμφωνα με το Νόμο  4548/2018 (άρθρa 125 & 126), το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο  15 παρ. 4) καλούνται οι   κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω  τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής  της,  είτε  μέσω  επιστολικής  ψήφου    λόγω  της  έκτακτης  κατάστασης  και  στο  πλαίσιο  των  μέτρων  πρόληψης  για  την  αποφυγή  της  εξάπλωσης  του  κορονοϊού  COVID‐19,  σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, η οποία θα πραγματοποιηθεί  την 01η  Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη  και  ώρα  13:00  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων    στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  της  Εταιρείας  και  των  σχετικών  εκθέσεων  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  του  Ορκωτού  Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

2.  Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019.  

3.  Έγκριση  της  συνολικής  διαχείρισης  της  Εταιρείας  σύμφωνα  με  το  άρθρο  108  του  Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως του Ορκωτού Ελεγκτή  Λογιστή για την χρήση 01.01.2019 ‐ 31.12.2019.

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020.

5.  Έγκριση  αμοιβών  μελών  Διοικητικού  Συμβουλίου  για  την  εταιρική  χρήση  01.01.2019 – 31.12.2019  και  προέγκριση  αμοιβών  τους  για  την  εταιρική  χρήση  01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019.

7. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα  άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

8. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

9.  Χορήγηση  άδειας  κατ’  άρθρο  100  του  Ν. 4548/2018,  όπως  ισχύει,  για  κατάρτιση  συναλλαγών ή παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους μεταξύ της Εταιρείας και των  προσώπων (συνδεδεμένων μερών) του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

10. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σε μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  της  Διεύθυνσης  της  Εταιρείας  για  τη  συμμετοχή  τους  σε  Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων. 11. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v