Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MLS: Αναβολή ΓΣ

Η MLS Innovation Inc ανακοινώνει την μη πραγματοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στις 11.11.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ Πυλαία Θεσσαλονίκης, λόγω των μέτρων πρόληψης που λήφθηκαν από την Πολιτεία για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID‐ 19, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.01.2020 - 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

2. Ανακοίνωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων των εκλεγέντων προσώπων – Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017.

4. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.

Η Εταιρεία θα συγκαλέσει εκ νέου Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συμπεριλαμβάνει τα θέματα της αρχικής πρόσκλησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v