Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

TRASTOR: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 21η Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του ιδιόκτητου κτιρίου της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, οδός Τάκη Καβαλιεράτου αρ. 7, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 καθώς και της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2020 καθώς και προηγουμένων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών.

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2021 και παροχή εξουσιοδότησης.

5. Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2021 και παροχή εξουσιοδότησης.

6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2020.

7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2020 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2021.

8. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 36.645,50 ευρώ που θα προέλθουν από κεφαλαιοποίηση διανεμητέου αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Έγκριση Τροποποίησης των όρων του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων με ίδιες μετοχές της Εταιρείας στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (“Long Term Incentive Plan” – “LTI Plan”) σύμφωνα με το Ν. 4209/2013. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

12. Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. 13. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020. 14. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 28η Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ιδιόκτητου κτιρίου της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, οδός Τάκη Καβαλιεράτου αρ. 7.

Τόσο στην αρχική Γενική Συνέλευση της 21ης Απριλίου 2021 όσο και στην τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 28ης Απριλίου 2021, έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν μόνο οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» (ΕΛΚΑΤ) κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 16/04/2021 (Ημερομηνία Καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v