Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤτΕ: Αποφάσεις ΓΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ.2 του ν.4548/2018 και το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται ότι στην 88η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τη φυσική τους παρουσία, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), συμμετείχαν μέτοχοι και αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες 8.080.034 μετοχές που αντιστοιχούν σε 107.663 δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 19.864.886 μετοχών που αντιστοιχούν σε 264.865 δικαιώματα ψήφου* , ήτοι ποσοστό 40,65% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:  Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2020 μετά της επ’ αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.080.034]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [107.663]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,65%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [106.794].

Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0]. |ΑΠΟΧΗ: [869].

 Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης 2020, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 946.561.217.-, ως εξής:

- Κέρδη χρήσεως ευρώ 661.670.428.-

- Μεταφορά ειδικού αποθεματικού από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων προς διάθεση ευρώ 284.890.789.- Κέρδη προς διάθεση ευρώ 946.561.217.- ***

- Μέρισμα προς καταβολή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές ευρώ 13.349.203.-

- Έκτακτο αποθεματικό ευρώ 300.000.000.- - Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 633.212.014.- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.080.034]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [107.663].

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,65%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [107.324]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0].|ΑΠΟΧΗ: [339]. Επί του μερίσματος χρήσης 2020 θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων [Σ.Α.Τ.] στις 9 Απριλίου 2021 [record date], τηρουμένων των περιορισμών του άρθρου 8 παρ. 5 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος†**.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η 8η Απριλίου 2021. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος.

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 15η Απριλίου 2021, η δε καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθρο 5.5), καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων.

Πληρώτρια Τράπεζα θα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Αναλυτικά οι λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή του μερίσματος περιέχονται στην ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Μέρισμα χρήσης 2020». 

 Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον προταθέντα καθορισμό της αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.080.034].

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [107.663]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,65%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [106.794]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0].|ΑΠΟΧΗ: [869].

 Πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία για την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2020. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.080.034]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [107.663].

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,65%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [106.794].Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0].|ΑΠΟΧΗ: [869].

 Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον προταθέντα καθορισμό της αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2021. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.080.034]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [107.663]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,65%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [106.794]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0].|ΑΠΟΧΗ: [869]

 Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2020. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.080.034]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [107.663]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,65%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [106.794]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [530].|ΑΠΟΧΗ: [339]

 Εξέλεξε τον κ. Γεώργιο Καββαθά και τον κ. Θεοδόσιο Πανάικα, ως μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.080.034]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [107.663]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,65%]. Αποτέλεσμα ψηφοφορίας: Εκλεγέντα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας: κ. Γεώργιος Καββαθάς: Ψήφοι ΥΠΕΡ: [104.844]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [1.904]. |ΑΠΟΧΗ: [915]. κ. Θεοδόσιος Πανάικας: Ψήφοι ΥΠΕΡ: [104.631]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [2.117]. |ΑΠΟΧΗ: [915]. Έθεσαν, επίσης, υποψηφιότητα οι ακόλουθοι: κ. Ιωάννης Τζαμπάζης: Ψήφοι ΥΠΕΡ: [3.645]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [102.406]. |ΑΠΟΧΗ: [1.612]. κ. Γεώργιος Τσιάμης: Ψήφοι ΥΠΕΡ: [2.238]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [104.297]. |ΑΠΟΧΗ: [1.128].

 

 Εξέλεξε κατά πλειοψηφία την ελεγκτική εταιρεία Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ως Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τη χρήση 2021. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.080.034]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [107.663]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,65%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [106.794]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0].|ΑΠΟΧΗ: [869].

 Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.080.034]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [107.663]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,65%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [106.794]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0].|ΑΠΟΧΗ: [869].

 Εξέλεξε τον κ. Δημήτριο Σιδέρη, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με τριετή θητεία αρχόμενη την 14.9.2021. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.080.034]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [107.663]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,65%]. Αποτέλεσμα ψηφοφορίας: Εκλεγέν μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας: κ. Δημήτριος Σιδέρης: Ψήφοι ΥΠΕΡ: [106.794]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0]. | ΑΠΟΧΗ: [869].

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v