PRODEA: Αποφάσεις ΓΣ

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει τα ακόλουθα: Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 8η Ιουνίου 2021 με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούσαν 250.833.046 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι με απαρτία 98,18% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν ψηφοφορίας (έγκυρες ψήφοι 250.833.046 ) επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 18.05.2021 πρόσκληση, αποφάσισε τα εξής:

Θέμα 1° Την τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τον μέγιστο αριθμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δύναται να εκλέξει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ως ακολούθως: «1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, καθορίζοντας το χρόνο της θητείας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο.»

ΥΠΕΡ 250.833.046 μετοχές (100%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 2ο Την τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να προβλεφθεί η δυνατότητα λήψης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απόφασης για την εξ ολοκλήρου διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 23 παρ. 4 του Ν. 4712/2020, ως ακολούθως: «5. Στη γενική συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι ή κάποιοι από αυτούς από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται κατά την κρίση του να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων και των λοιπών δικαιούμενων εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Το διοικητικό συμβούλιο 2 ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω, συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα». καθώς και την παροχή εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνέχεια των ανωτέρω τροποποιήσεων των άρθρων 7 και 11.

ΥΠΕΡ 250.833.046 μετοχές (100%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 3 ο Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποτελούμενο από 10 μέλη, δια της επανεκλογής του συνόλου των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εξελέγησαν δυνάμει της από 18 Ιουνίου 2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και της κας Γαρυφαλλιάς Σπυριούνη, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με αποτέλεσμα η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου να είναι η ακόλουθη: 1. κος Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου 2. κος Αριστοτέλης Καρυτινός 3. κα Θηρεσία Μεσσάρη 4. κος Αθανάσιος Καραγιάννης 5. κος Ιωάννης Κυριακόπουλος 6. κος Νικόλαος Ιατρού 7. κος Γεώργιος Κουντούρης 8. κος Σπυρίδων Μακριδάκης 9. κος Πρόδρομος Βλάμης 10. κα Γαρυφαλλιά Σπυριούνη

Τα πλήρη στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται στα σχέδια αποφάσεων που αποτελούν μέρος του Πληροφοριακού Υλικού για την Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών, καθώς και η σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς έκαστο των προτεινόμενων μελών τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.prodea.gr πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση όρισε τους κ. Σπυρίδωνα Μακριδάκη, κ. Πρόδρομος Βλάμη και κα Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, οι οποίοι 3 πληρούν στο σύνολό τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχόμενη από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΥΠΕΡ 250.833.046 μετοχές (100%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 4ο Την ανανέωση της εξουσίας που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση που ελήφθη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11ης Σεπτεμβρίου 2019, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 13ης Απριλίου 2020, δυνάμει της οποίας παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων (η Απόφαση). Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την ανανέωση της διάρκειας της Απόφασης, εντός του προβλεπομένου από το άρθρο 24 παρ. 1γ του Ν. 4548/2018 πλαισίου, μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία θα λάβει χώρα εντός του 2022. Διευκρινίζεται ότι κατά τα λοιπά, διατηρούνται σε ισχύ στο σύνολό τους οι όροι της παρεχόμενης δια της Απόφασης εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης στο πλαίσιο της αύξησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 08.08.2019 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του Νόμου 4548/2018 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΥΠΕΡ 250.825.746 μετοχές (99,997%) ΚΑΤΑ 7.300 μετοχές (0,003%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 5ο Την έγκριση των Ετήσιων (ενοποιημένων και εταιρικών) Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2020 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και τη διανομή κερδών ως εξής: α) την καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2020 ύψους €89.934.075,97 ή €0,352ευρώ ανά μετοχή (καθαρό). Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,318 ανά μετοχή (καθαρό) σε συνέχεια της από 30.12.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (συνολικό ύψος προσωρινού μερίσματος €35.769.234,76), το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,212 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό), β) παροχή αμοιβής σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού, καθώς και σε μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής συνιστάμενης σε συμμετοχή τους στα κέρδη της χρήσης 2020 συνολικού ποσού € 3.260.000,05, γ) παροχή αμοιβής σε μέλη του προσωπικού συνολικού ποσού € 778.750,00 και παροχή εξουσιοδότησης προς τους κ.κ. Αριστοτέλη Καρυτινό, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, και Θηρεσία Μεσσάρη, Γενικό Διευθυντή Οικονομικών και Εργασιών της Εταιρείας, προκειμένου να εφαρμοστούν όσα αναφέρονται στην από 18.05.2021 εισήγηση της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αποδοχών της Εταιρείας για την ειδικότερη κατανομή των διανεμόμενων ποσών στο προσωπικό της Εταιρείας με βάση την απόδοση του κάθε δικαιούχου. Από τα ως άνω συνολικά ποσά προς διανομή σε μέλη Δ.Σ. και στο προσωπικό, μέρος αυτών, ως ειδικότερα προσδιορίζεται σύμφωνα με την από 18.5.2021 πρόταση της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αποδοχών, θα καταβληθεί στους αντίστοιχους δικαιούχους, κατά την αποκλειστική κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, με σχετική νεότερη απόφαση του, που θα ληφθεί το αργότερο μέχρι την 31.12.2021. Σε συμμόρφωση με το ν. 4209/2013, η καταβολή μέρους των διανεμόμενων κερδών (ποσό έως €772.000,00, συμπεριλαμβανομένων και των αναβαλλόμενων ποσών που αφορούν σε διανομή κερδών που θα καταβληθεί μετά από νεότερη απόφαση του ΔΣ σύμφωνα με τα ανωτέρω) προς πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 13 του ως άνω νόμου, ενδεικτικά ανώτερα διευθυντικά στελέχη, στελέχη που ασκούν διαχείριση κινδύνων, στελέχη που ασκούν λειτουργίες ελέγχου, κ.λπ., θα αναβληθεί για τρία χρόνια, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2021 και θα διενεργηθεί μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024 σε μετρητά ή/και 5 μετοχές σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Θα εξαιρεθούν πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 13 του ως άνω νόμου, στο βαθμό που το συνολικό ποσό προς καταβολή μέσω διανομής κερδών είναι μικρότερο από το 50% των ετησιοποιημένων σταθερών αποδοχών τους (ήτοι < 50% * (μεικτές μηνιαίες αποδοχές Δεκεμβρίου 2020 * 14)).

ΥΠΕΡ 250.833.046 μετοχές (100%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 6° Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από έκαστο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

ΥΠΕΡ 250.833.046 μετοχές (100%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 7° Την ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ 250.833.046 μετοχές (100%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 8° Την έγκριση καταβολής αμοιβών Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αμοιβών των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής για τη χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών των ανωτέρω για την εταιρική χρήση 2021 και για την περίοδο από 01.01.2022 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022 κατά το άρθρο 109 παρ. 1 και 4 του Ν. 4548/2018. Σημειώνεται ότι οι αποδοχές είναι σύμφωνες με την υφιστάμενη γενική πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, βάσει και της από 18.05.2021 πρότασης της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αποδοχών της Εταιρείας, και αφορούν αμοιβές αποζημίωσης για παρεχόμενες υπηρεσίες από τα πρόσωπα αυτά υπό την ιδιότητα τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρείας. Η καταβολή 6 μέρους ή του συνόλου των ως άνω ποσών δύναται να γίνει μέσω της διανομής κερδών της χρήσης 2021 μετά τη σχετική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα εντός του 2022. Περαιτέρω, και ειδικά σε ό,τι αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι αμοιβές που προεγκρίθησαν για την εταιρική χρήση 2021 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022 είναι σύμφωνη με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας κατά το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018 η οποία έχει εγκριθεί από την από 13.04.2020 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

ΥΠΕΡ 250.833.046 μετοχές (100%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 9° Τη χορήγηση άδειας κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τα διευθυντικά στελέχη αυτής (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής) να συμμετέχουν, εφόσον το επιθυμούν, στο Διοικητικό Συμβούλιο ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλες εταιρείες του ομίλου του πλειοψηφούντος μετόχου της Εταιρείας (ενδεικτικά της Invel Real Estate (Netherlands) II B.V. και του ομίλου στον οποίο ανήκει) ή σε εταιρείες με παρεμφερή καταστατικό σκοπό με αυτόν της Εταιρείας. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης παρέχεται επίσης εφόσον η συμμετοχή αφορά σε νομικά πρόσωπα ή μορφώματα στα οποία συμμετέχει η Εταιρεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 22 του Ν. 2778/1999 όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, παρέχεται άδεια στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή σε διευθυντικά στελέχη αυτής (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής) για συμμετοχή ή παροχή υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα (ή μορφώματα), τα οποία δε δραστηριοποιούνται σε, ούτε πραγματοποιούν οποιοδήποτε είδος επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, το οποίο εμπίπτει στις νόμιμες δραστηριότητες και εν γένει τρόπους αξιοποίησης ακινήτων στα οποία προβλέπεται κατά νόμο ότι δύνανται να προβαίνουν οι Α.Ε.Ε.Α.Π. (αρ. 22 του Ν. 2778/1999).

ΥΠΕΡ 250.833.046 μετοχές (100%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 10° Την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» που εδρεύει στην οδό Χειμάρρας αρ. 8Β, 15125, Μαρούσι, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 7 107 ως τακτικό ελεγκτή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας. Σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/2018, δεν μετέχουν στην ψηφοφορία ούτε υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας για τη λήψη απόφασης επί του συγκεκριμένου θέματος οι κκ. μέτοχοι Αριστοτέλης Καρυτινός και Θηρεσία Μεσσάρη (με 1.111 μετοχές συνολικά) λόγω της ιδιότητάς τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΥΠΕΡ 250.831.935 μετοχές (100%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 11° Τον ορισμό των κάτωθι ανεξάρτητων εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2021 συμφώνως με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (αρ.22 και 25 του ν.2778/1999, όπως ισχύει): Για ακίνητα εκτός Ιταλίας και Βουλγαρίας:

• Την Εταιρεία Proprius Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε – Μεσίτες και Σύμβουλοι Ακινήτων /Proprius S.P. LLC- Real Estate Agents and Consultants(εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Cushman & Wakefield) η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Νίκη Σύμπουρα του Δημητρίου, Ευαγγελία Τσιτσογιαννοπούλου του Νικολάου, Κωνσταντίνα Δεγαϊτη του Βασιλείου, Παναγιώτη Τσαούση του Σπυρίδωνος, Αγγελική Κώτση του Φωτίου, Φίλιππο-Ιωσήφ Σαντόζα του Κωνσταντίνου, Θεόδωρο Χατζιμιχάλαρο του Γεωργίου, Δημήτρη Γεωργικόπουλο του Λεωνίδα, Ελευθέριο Μουζουράκη του Εμμανουήλ, Θωμά Δημόπουλο του Μιχαήλ, Αλέξιο Καντλή του Γεωργίου ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

• Από κοινού τις εταιρείες Π.Δανός & Συνεργάτες Α.Ε. – P.Danos & Associates S.A (εκπρόσωπος στην Ελλάδα της BNP Paribas Real Estate) και Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε. – Athnens Economics Ltd (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Jones Lang Lasalle) οι οποίες έχουν αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Θεόδωρο Λύβη του Γεωργίου, Ευφροσύνη Πασχαλίδου του Νικολάου, Βασίλειο Πυροβέτση του Νικολάου και Μιχαήλ Κουμούση του Ευαγγέλου, ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις. 

• Την εταιρεία Hospitality Consulting Services Α.Ε (HVS), η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κ. Παπαδημητρίου Παύλο του Ευαγγέλου ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση κωλύματος των παραπάνω ή για την απόκτηση ακινήτων τα οποία ενδέχεται να εξετάσει η Εταιρεία,

• Την εταιρεία Αξίες Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Πραγματογνωμόνων και Εκτιμητών (μέλος του δικτύου της CBRE για την Ελλάδα και την Κύπρο), η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Πέππα Αγγελική του Γεωργίου, Ζολώτα Καλλιόπη του Αντωνίου, Τσίγκα Μαρία του Κωνσταντίνου, Δημήτρη Καρδαρά του Παναγιώτη και Νικόλαο Χατζητσόλη του Χαρίσιου, ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή/και Για τα ακίνητα στην Ιταλία:

• Την εταιρεία “Jones Lang LaSalle S.p.A.” η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ.Hugo Carlota, Laura Lebbolo και Alessandra Zugni ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση κωλύματος της παραπάνω εταιρείας ή για την απόκτηση ακινήτων τα οποία ενδέχεται να εξετάσει η Εταιρεία,

• Την εταιρεία Key to Real S.r.l. con socio unico, η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Τania Garuti, Ugo Festini, Gianni Zecchini, ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή

• Την εταιρεία “CBRE Valuation S.p.A”, η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Davide Cattarin και Laura Mauri ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή

• Την εταιρεία “CBRE Italy Hotels S.r.L” η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Raffaella Peloso, Giulia Covizzi, Federica Sacani, Francesca Minola, Alessandra Girotto και Francesco Calia ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις Για τα ακίνητα στη Βουλγαρία οι εταιρείες:

• Από κοινού τις εταιρείες Π.Δανός & Συνεργάτες Α.Ε. – P.Danos & Associates S.A (εκπρόσωπος στην Ελλάδα της BNP Paribas Real Estate) και Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε. – Athnens Economics Ltd (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της 9 Jones Lang Lasalle) οι οποίες έχουν αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Θεόδωρο Λύβη του Γεωργίου, Ευφροσύνη Πασχαλίδου του Νικολάου, Βασίλειο Πυροβέτση του Νικολάου και Μιχαήλ Κουμούση του Ευαγγέλου, ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση κωλύματος των παραπάνω,

• Η εταιρεία DRP Consult LTD, η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον κ. Andrey Filev, ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή

• Η εταιρεία Advance Address Valuations Ltd , η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στην κα. Tzenka Bojilova, ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή

• Η Εταιρεία Proprius Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε – Μεσίτες και Σύμβουλοι Ακινήτων /Proprius S.P. LLC- Real Estate Agents and Consultants(εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Cushman & Wakefield) η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Νίκη Σύμπουρα του Δημητρίου, Ευαγγελία Τσιτσογιαννοπούλου του Νικολάου, Κωνσταντίνα Δεγαϊτη του Βασιλείου, Παναγιώτη Τσαούση του Σπυρίδωνος, Αγγελική Κωτσή του Φωτίου, Φίλιππο-Ιωσήφ Σαντόζα του Κωνσταντίνου, Θεόδωρο Χατζιμιχάλαρο του Γεωργίου, Δημήτρη Γεωργικόπουλο του Λεωνίδα, Ελευθέριο Μουζουράκη του Εμμανουήλ, Θωμά Δημόπουλο του Μιχαήλ, Αλέξιο Καντλή του Γεωργίου ή σε περίπτωση κωλύματος σε άλλον εκτιμητή που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

To Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε, περαιτέρω, να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής των ανεξάρτητων εκτιμητών, καθώς και να ορίσει αντικαταστάτη των ως άνω ανεξάρτητων εκτιμητών σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας κάποιου εξ αυτών να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους καθώς και το ακριβές ποσό της αμοιβής του αντικαταστάτη αυτού

ΥΠΕΡ 250.833.046 μετοχές (100%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 12°

Τον ορισμό νέας Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τρία (3) εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 10 ένα εξ αυτών έχει την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, και το τέταρτο προέρχεται εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίζεται τριετής, αρχόμενη από την ημερομηνία ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και πρέπει στο σύνολό τους να διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, ενώ ένα τουλάχιστον εξ αυτών, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή τη λογιστική.

ΥΠΕΡ 250.833.046 μετοχές (100%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 13ο Την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 17.05.2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020). Η Πολιτική Καταλληλότητας τίθεται σε ισχύ από την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων του Ν. 4706/2020, ήτοι από 17.07.2021.

ΥΠΕΡ 250.833.046 μετοχές (100%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Δε συζητήθηκαν άλλα θέματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v