Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αποφάσεις ΓΣ (ορθή επανάληψη)

Συνήλθε σήμερα, 1/7/2021, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., στην οποία παρέστησαν 141 Μέτοχοι κομιστές 57.819.742 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 59,00 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου  και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

 

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν με ψήφους 57.776.918 υπέρ (99,93 %), 39.274 κατά (0,07 %) και  αποχή 3.550 (0,01 %), στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2020 όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση, η σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 

 

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε, με ψήφους 57.816.192 υπέρ (99,99 %) και αποχή 3.550 (0,01 %), η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020.

 

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 57.774.819 υπέρ (99,92 %) και  αποχή 44.923 (0,08 %), ενέκρινε την συνολική διαχείριση της Εταιρείας κατά την χρήση 2020 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα εκ μέρους των κ.κ. Δημητρίου Αντωνάκου, Μιχαήλ Γουρζή, Άγγελου Μπενόπουλου, Γεώργιου Περιστέρη, Κωνσταντίνου Βαβαλέτσκου, Εμμανουήλ Βράιλα, Εμμανουήλ Μουστάκα, Γεωργίου Περδικάρη, Απόστολου Ταμβακάκη, Gagik Apkarian, Σπυρίδωνα Καπράλου, Πηνελόπη Λαζαρίδου και Αθανάσιου Σκορδά.

 

Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 56.261.685 υπέρ (97,31 %), 1.513.134 κατά (2,62 %) και  αποχή 44.923 (0,08 %), απάλλαξε τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2020.

 

Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 51.000.431 υπέρ (88,21 %), 6.614.597 κατά (11,44 %) και αποχή 204.714 (0,35 %), την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 51.183.908 υπέρ (88,52 %), κατά 6.632.284 (11,47 %) και αποχή 3.550 (0,01 %), την αναθεώρηση και ανανέωση της διάρκειας της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών, που συντάχθηκε με επιμέλεια της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών.

 

 

Θέμα 7ο: Εκλέχθηκε, με ψήφους 57.816.192 υπέρ (99,99 %) και αποχή 3.550 (0,01 %) με, η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2021 και αμοιβή ανάλογη με αυτήν της χρήσης του 2020.

 

Θέμα 8ο: Εγκρίθηκε, με ψήφους 57.816.192 υπέρ (99,99 %) και αποχή 3.550 (0,01 %), η τροποποίηση των άρθρων 8 παρ.2, 16, 17, 20 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας.

 

Θέμα 9ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 57.816.192 υπέρ (99,99 %) και αποχή 3.550 (0,01 %), την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

 

Θέμα 10ο: Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, εξέλεξε νέο 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με τετραετή ως κάτωθι:

Ονοματεπώνυμο

Υπέρ

Κατά

Αποχή

Περιστέρης Γεώργιος, Πρόεδρος

52.592.489 (90,96 %)

5.223.703 (9,03 %)

3.550 (0,01 %)

Ταμβακάκης Απόστολος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

54.150.804 (93,65 %)

3.665.388 (6,34 %)

3.550 (0,01 %)

Γουρζής Μιχαήλ

57.318.693 (99,13 %)

497.499 (0,86 %)

3.550 (0,01 %)

Μπενόπουλος Άγγελος

53.192.971 (92,00 %)

4.623.221 (8,00 %)

3.550 (0,01 %)

Αντωνάκος Δημήτριος

57.318.693 (99,13 %)

497.499 (0,86 %)

3.550 (0,01 %)

Μουστάκας Εμμανουήλ

57.318.693 (99,13 %)

497.499 (0,86 %)

3.550 (0,01 %)

Περδικάρης Γεώργιος

53.835.079 (93,11 %)

3.981.113 (6,89 %)

3.550 (0,01 %)

Λαζαρίδου Πηνελόπη

57.318.693 (99,13 %)

497.499 (0,86 %)

3.550 (0,01 %)

Καπράλος Σπυρίδων, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

57.816.192 (99,99 %)

0 (0,00 %)

3.550 (0,01 %)

Αφεντούλης Δημήτριος

57.230.462 (98,98 %)

585.730 (1,01 %)

3.550 (0,01 %)

Apkarian Gagik, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

56.796.749 (98,23 %)

1.019.443 (1,76 %)

3.550 (0,01 %)

Στάικου Σοφία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

57.816.192 (99,99 %)

0 (0,00 %)

3.550 (0,01 %)

Δεληκούρα Αικατερίνη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

57.816.192 (99,99 %)

0 (0,00 %)

3.550 (0,01 %)

Σκορδάς Αθανάσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

57.816.192 (99,99 %)

0 (0,00 %)

3.550 (0,01 %)

Λάμπρου Κωνσταντίνος

57.310.731 (99,12 %)

505.461 (0,87 %)

3.550 (0,01 %)

 

Σημειώνεται ότι η απόφαση για την εκλογή των κ.κ. Σκορδά και  Λάμπρου παράγει έννομα αποτελέσματα μετά την καταχώριση της τροποποίησης του Καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

 

Για τα Μέλη του ΔΣ, πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

 

Θέμα 11ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 57.672.731 υπέρ (99,75 %), κατά 143.461 (0,25 %) και αποχή 3.550 (0,01 %), ενέκρινε την εκλογή τετραμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία:

 

  • Θα είναι μεικτή επιτροπή αποτελούμενη από  δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα (1) μη εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και ένα τρίτο πρόσωπο,  μη μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.
  • Ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκαν οι κ.κ. Άγγελος Ταγματάρχης, ο οποίος δεν είναι μέλος του Δ.Σ. και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, Απόστολος Ταμβακάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Σπυρίδων Καπράλος, ανεξάρτητο  μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ και Δημήτριος Αφεντούλης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  • Τα μέλη της επιτροπής εκλέχτηκαν μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
  • Συγκεκριμένα, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στην πλειοψηφία τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση του τομέα Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών / Κατασκευών, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δύο μέλη της, οι κ.κ. Άγγελος Ταγματάρχης και Απόστολος Ταμβακάκης, διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής και όλα τα Μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους. 
  • Θα έχει διετή (2) θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας της.

 

Επί του 12ου θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος», δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων και η  Διοίκηση ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την  πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v