Λεβεντέρης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 3.9.2021, στον Πειραιά, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ασκληπιού 32, παρέστησαν νόμιμα 4 μέτοχοι, εκπροσωπούνται 3.798.043 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 8.321.682 κοινών ανωνύμων μετοχών και υπήρξε απαρτία 45,64 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Παρέστησαν επίσης 4 μέτοχοι εκπροσωπώντας 447.547 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 2.160.524 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:Θέμα 1ο Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή..Από την Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.798.043, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,64 % του ομόφωνα καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.Υπέρ 3.798.043 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.Θέμα 2ο Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε την, Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας για την χρήση 2020 η οποία και εγκρίθηκε ομόφωναΣυνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.798.043, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,64 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.Υπέρ 3.798.043 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.Θέμα 3ο Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 (σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020.Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την συνολική διαχείριση της εταιρείας για την χρήση 2020 καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια χρήση.Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.798.043, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,64 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.Υπέρ 3.798.043 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.Θέμα 4ο Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ), για την εταιρική χρήση από 01.02021 έως 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα την Ελεγκτική Εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» για την διενέργεια του Τακτικού Ελέγχου των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2021 έως 31/12/2021,της επισκόπησης των ενδιαμέσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2021 ΄΄εως 30/6/2021 καθώς επίσης και του ελέγχου της Φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας και της χορήγησης της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν 4174/2014 για την

χρήση από 01/01/2021 έως 31/12/2021. Η αμοιβή της ανέρχεται στο ποσό των

€ 12.000.- για τον τακτικό έλεγχο και στο ποσό των € 12.000.- για τον φορολογικό έλεγχο.Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.798.043, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,64 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.Υπέρ 3.798.043 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.Θέμα 5ο Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018..Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ για την χρήση του 2020.Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.798.043, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,64 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.Υπέρ 3.798.043 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι

Θέμα 6ο. Έγκριση αναθεώρησης της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31/08/2020 Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν 4548/2018.Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο αναθεώρηση της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31/8/2020Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Δ.Σ της Εταιρείας.Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.798.043, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,64 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.Υπέρ 3.798.043 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 7ο Έγκριση συμμετοχών μελών Δ.Σ. της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρείαΕγκρίθηκε ομόφωνα η συμμετοχή μελών Δ.Σ. της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρείαΣυνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.798.043, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,64 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.Υπέρ 3.798.043 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 8ο Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v