ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

Ν. Λ Ε Β Ε Ν Τ Ε Ρ Η Σ  Α . Ε.

ΑΡ.ΜΑ.Ε. 7707/06/Β/86/108

ΑΡ. Γ.Ε. ΜΗ 44311507000

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 09/08/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΕ » που εδρεύει στην Ασκληπιού 32 & Μεσολογγίου 2 στον Πειραιά, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 03-09-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Ασκληπιού 32 & Μεσολογγίου 2 στον Πειραιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως:

1 .Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

 


2. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020

 

 
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 (σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020.

4. Εκλογή ενός (1)  τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού  Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ), για  την  εταιρική  χρήση από 01.02021 έως 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από   01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

 
6. Έγκριση αναθεώρησης της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  της 31/08/2020 Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και  111 του Ν 4548/2018.

7. Έγκριση συμμετοχών μελών Δ.Σ. της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων  Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία.

8.Λοιπά Θέματα και  Ανακοινώσεις.

 

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6 και 128 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας (ημερομηνία καταγραφής: 29 Αυγούστου 2021) που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

 

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το  δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την ως άνω ημερομηνία  καταγραφής  στο  Σύστημα αυλων  Τίτλων            (Σ.Α.Τ.)  της  ανώνυμης  εταιρείας     «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β΄/1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της  μετοχικής  ιδιότητας  γίνεται  με κάθε νόμιμο μέσο  και  πάντως  βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω  διατάξεις.  Μέτοχος  μπορεί  να  συμμετάσχει  στη  Γενική  Συνέλευση  βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

 

Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί  ανάμεσα  στην  ημερομηνία  καταγραφής  και  στην  ημερομηνία  της  Γενικής Συνέλευσης.

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

Κάθε  μέτοχος  δύναται  να  λάβει  μέρος  και  να  ψηφίσει  είτε  αυτοπροσώπως,  είτε με αντιπρόσωπο  υπογράφοντας  σχετική  εξουσιοδότηση  διορίζοντας  μέχρι  τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει  το  μέτοχο  να  ορίζει  διαφορετικούς  αντιπροσώπους  για  τις  μετοχές  που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την  αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας

παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση  του  εκπροσώπου  ή  αντιπροσώπου  του  μετόχου  γίνεται  εγγράφως  και κατατίθεται στην Εταιρεία στα κεντρικά της γραφεία ή αποστέλλεται μέσω fax (210 4172142), τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

1.  Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα

τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

 

2.  Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

 

3.  Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον  πλήρεις  ημέρες  πριν  από  τη Γενική Συνέλευση, το  Διοικητικό  Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, τα ποσά  που, κατά  την τελευταία διετία,  καταβλήθηκαν  σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από  οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της  Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες  τις παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

4.  Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή

κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε  όλες  τις  ανωτέρω  αναφερόμενες  περιπτώσεις  οι  αιτούντες  μέτοχοι  οφείλουν  να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την ως άνω περίπτωση 3) πρώτο εδάφιο, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση ΕΛ.Κ.Α.Τ. και Εταιρείας.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στα άρθρα 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018  θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www leventeris.gr και σε έγχαρτη στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Ασκληπιού 32 & Μεσολογγίου 2 στον Πειραιά.

 

 

Oι μέτοχοι παρακαλούνται, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, όπως εξουσιοδοτούν ως αντιπροσώπους τους   μέσω της συμπλήρωσης των σχετικών εγγράφων αντιπροσώπευσης (εγχάρτως ή/και ηλεκτρονικά) υπαλλήλους της Εταιρείας (αντί τρίτων), ώστε να μην υποχρεούται οποιοσδήποτε τρίτος να προσέλθει στο χώρο της συνεδρίασης προς αποφυγή συνγχωτισμού.   Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση μετόχων στο ή μέσω τηλ 210.4220581 ή μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, η δυνατότητα ψήφου εξ  αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και η δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα, όπως προβλέπεται από το αρ. 125 ν. 4548/2018.

 

Ενημερώνουμε τους μετόχους ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως παρακολούθησης της τακτικής γενικής συνέλευσης αλλά έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη από τον κορονοιο  COVID 19. Αντισηπτικά για την απολύμανση στην είσοδο της αίθουσας καθώς και θα παρέχονται μάσκες και γάντια μιας χρήσεως καθώς και θα τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις στα καθίσματα.  

 

 

Αθήνα, 9  Αυγούστου 2021

 Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v