Λεβεντέρης: Απάντηση σε Επ. Κεφαλαιαγοράς

Σε συνέχεια της από 09/11/2021 επιστολής  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις γνωστοποιήσεις για την πανδημία COVID 19 και την επίδρασή της στα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης , σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω :

 

1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων

 

Σε ευρώ

30/09/2021

30/09/2020

1/7-30/09/2021

1/7-30/09/2020

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

754.129,18

1.041.638,00

241.784,21

398.032,00

Μικτό κέρδος

255.619,52

315.806,00

93.810,92

138.826,00

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων τόκων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ)

-219.748,36

-263.128,00

-74.621,69

-64.535,00

Κέρδη/ Ζημιές προ φόρων τόκων επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA)

-192.753,24

-188.971,00

-66.156,24

-39.816,00

 

2.Σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή και κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και λοιπά μεγέθη της κατάστασης Χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας, οι οποίες έλαβαν χώρα και το Γ' τρίμηνο της χρήσης 2021.

 

Κατά το Γ  τρίμηνο του 2021 δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση και κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας.

 

3.Προοπτικές για το τέλος του 2021

 

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2021 ,εκτιμάται ότι δε θα υπάρξουν σημαντικές μεταβολές στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας στο τέλος του 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v