Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εριουργία 3Α: Απόσπασμα πρακτικού γενικής συνέλευσης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 107
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατόχων κοινών μετά ψήφου μετοχών της
ανώνυμης εταιρίας ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής της
14.7.2021
Στη Νέα Ιωνία σήμερα 14 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη ώρα 12.30 π.μ. στα γραφεία
της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
της εταιρίας, σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, μετά από πρόσκληση του Διοικ.
Συμβουλίου της εταιρίας, της 15.6.2021, που δημοσιεύθηκε νόμιμα :
α) στη ιστοσελίδα της εταιρίας www.triaalfa.gr
β) στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ με αριθμ. πρωτ. 2391602
Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας αναλαμβάνει την προσωρινή προεδρία ο
κος Δημήτρης Δ. Εφραίμογλου, Πρόεδρος της εταιρίας και προσλαμβάνει σαν προσωρινό
γραμματέα την κα Ναταλία Εφραίμογλου από τους παριστάμενους μετόχους.
Στη συνέχεια διαβάζεται ο πίνακας των παριστάμενων μετόχων που έχουν το
δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 14.7.2021
………………………………...
………………………..……..
……………………………..
………………………
ΣΥΝΟΛΟ
……………….…………
...........................
…………………………….
………………………….
ΜΕΤΟΧΕΣ
125.593
278.355
119.750
45.600
569.298
ΨΗΦΟΙ
125.593
278.355
119.750
45.600
569.298
Αμέσως μετά γίνεται έλεγχος από τους κ.κ. μετόχους, των γενομένων από το νόμο
δημοσιεύσεων και διαπιστώνεται ότι έγιναν νομίμως και εμπροθέσμως. Κατόπιν γίνεται
αντιπαραβολή του πίνακα και των παρισταμένων μετόχων και διαπιστώνεται ότι :
α) παρίστανται όλοι και έτσι κατόπιν αυτού η Συνέλευση επικυρώνει τον πίνακα,
β) ότι στην Συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται 569.298 κοινές μετοχές επί συνόλου
766.000 κοινών μετοχών δηλ. ποσοστό 74,32% Σημειώνεται ότι οι 569.298 κοινές μετοχές
αντιστοιχούν στο 56,31% του συνόλου των μετοχών, κοινών και προνομιούχων, που
ανέρχεται σε 1.011.000 μετοχές. Συνεπώς υπάρχει η αναγκαία απαρτία για την λήψη
αποφάσεων επί όλων των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Στη συνέχεια καλείται η Γενική Συνέλευση να εκλέξει το Οριστικό Προεδρείο της.
Ομόφωνα με ψήφους 569.298 ήτοι ποσοστό 74,32% επί του συνόλου των κοινών μετοχών
της εταιρίας εκλέγονται, Οριστικός Πρόεδρος ο κος Δημήτρης Εφραίμογλου και Οριστική
Γραμματέας η κα Ναταλία Εφραίμογλου.
2
Κατόπιν η Γεν. Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι:
1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη
χρήση 2020.
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2020.
3. Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2020.
4. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.
5. Εκλογή Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2021.
6. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2020.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου
9. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Εκλογή μελών Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.
11. Υιοθέτηση πρόσφορου μέτρου με σκοπό την εναρμόνιση με το άρθρ. 119, παρ. 4, του Ν.
4548/2018.
12. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018.
13. Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα
με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017
14. Έγκριση της επικυρωμένης πολιτικής αποδοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο
110 παρ.2 του Ν.4548/2018 και των αποδοχών.
15. Έγκριση της πολιτικής καταλληλόλητας των μελών του ΔΣ της εταιρίας σύμφωνα με το
άρθρο 3 παρ.3 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει.
16. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη
χρήση 2020
.............................................................................................................................
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2020.
.............................................................................................................................
3. Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2020.
.............................................................................................................................
4. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.
.............................................................................................................................
5. Εκλογή Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2021
.............................................................................................................................
6. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2020.
............................................................................................................................
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει νέο επταμελές Διοικητικό
Συμβούλιο που απαρτίζεται από τους:
1) Εφραίμογλου Δημήτριο του Μηνά
2) Εφραίμογλου Χριστίνα του Μηνά
3) Χριστοφυλάκη Παναγιώτη του Αποστόλου
4) Αρεταίο Κων/νο του Γεωργίου
5) Κόδρα Μαρία του Παναγιώτη
6) Ζητρίδη Αλέξιο του Γρηγορίου
7) Θεοδώρου Ιπποκράτη του Ανδρέα
Ο πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης ερωτά τους παριστάμενους μετόχους και κατόπιν
ψηφοφορίας η Γεν. Συν. με ψήφους 569.298 ήτοι ποσοστό 74,32% των παρισταμένων και
νομίμως εκπροσωπούμενων μετόχων, εγκρίνει τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3
Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ορίζει με ψήφους 569.298 ήτοι ποσοστό 74,32% των
παρισταμένων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετόχων, ως ανεξάρτητα μέλη τους :
1) Κόδρα Μαρία του Παναγιώτη
2) Ζητρίδη Αλέξιο του Γρηγορίου
3) Θεοδώρου Ιπποκράτη του Ανδρέα
Τα προτεινόμενα προς εκλογή και ορισμό ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που πληρούν
τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9
του ν. 4706/2020. Επίσης στο Δ.Σ. υπάρχει επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο που δεν
υπολείπεται του (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στο
διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής, ήτοι μέχρι την 30/06/2027
σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας.
Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 569.298, ήτοι ποσοστό 74,32%, αποφασίζει παμψηφεί την
εκλογή των ανωτέρω προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό
σύμφωνα με τα προαναφερθέντα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή του Ν. 4706/2020.
8. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου
Ο Πρόεδρος κάλεσε την Γενική Συνέλευση να αποφασίσει το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη
θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο
44 του ν. 4449/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 569.298, ήτοι ποσοστό 74,32%, αποφασίζει παμψηφεί ότι η
Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ., η οποία αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά
μέλη του Δ.Σ., τα οποία στην πλειοψηφία τους ή στο σύνολο τους θα είναι ανεξάρτητα (μη
εκτελεστικά μέλη) που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν.
3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα
ορίζονται από το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της και είναι
ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα
είναι ανάλογη και θα διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ., που είναι εξαετής.
Κατόπιν των παραπάνω τα μέλη της παρούσας Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθούν από το νέο
εκλεγέν Δ.Σ. μετά τη συγκρότηση του σε σώμα.
9. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
.............................................................................................................................
10. Εκλογή μελών Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.
.............................................................................................................................
11. Υιοθέτηση πρόσφορου μέτρου με σκοπό την εναρμόνιση με το άρθρ. 119, παρ. 4, του Ν.
4548/2018.
.............................................................................................................................
12. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018.
.............................................................................................................................
13. Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα
με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017
.............................................................................................................................
14. Έγκριση της επικυρωμένης πολιτικής αποδοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο
110 παρ.2 του Ν.4548/2018 και των αποδοχών.
.............................................................................................................................
4
15. Έγκριση της πολιτικής καταλληλόλητας των μελών του ΔΣ της εταιρίας σύμφωνα με το
άρθρο 3 παρ.3 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει.
.............................................................................................................................
16. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
.............................................................................................................................
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v