Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Η Τακτική  ΓΣ της 22/6/2022 αποφάσισε τα κάτωθι:

 

Ο αριθμός των μετόχων  στην ΓΣ  ήταν  14, οι μετοχές που κατείχαν κατά την ημερομηνία καταγραφής ήταν  20.007.783  ήτοι  ποσοστό 83,413% επί  του συνόλου των 23.986.500  μετοχών της εταιρίας.

 

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορούν την χρήση 2021 (1/1/2021 -31/12/2021) καθώς και των σχετικών εκθέσεων ΔΣ και Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών σύμφωνα με τα άρθρα 150-154 του  ν. 4548/ 2018.

Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί την ετήσια Οικονομική Έκθεση και  τις Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) χρήσης 2021 με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 

  1. 2.    Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2021 (1-1-2021  έως 31-12-2021).

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2021 .

 

  1. 3.    Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 (1/1/2021-31/12/2021), κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 117 του Ν.4548/2018 από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2021

Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί η συνολική διαχείρηση της χρήσης 2021 της εταιρίας από το ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018. Απάλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021 τα μέλη του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 

  1. 4.    Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2022 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμό της αμοιβής τους.

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί και εξέλεξε την εταιρία GRANT THORNTON (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2022 για την μητρική εταιρία και τον ΟΜΙΛΟ. Καθώς και των εξαμηνιαίων λογιστικών καταστάσεων της μητρικής και την ενοποίηση των λογιστικών καταστάσεων των εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ. Ο τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής θα ορισθεί από την εταιρία GRANT THORNTON.   

Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα είναι ίδια με την προηγούμενη χρήση .

Επίσης τον ετήσιο φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού.

 

  1. 5.    Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για την χρήση 1/1/2021-31/12/2021.

 

  Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί την έκθεση αποδοχών του ΔΣ της εταιρίας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ για την χρήση 1/1/2021-31/12/2021,σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 αρ.112, όπως αναγνώσθηκε από τον Πρόεδρο της ΓΣ.

 

  1. 6.    Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν για την χρήση 2021 και προέγκριση καταβολής των αμοιβών των για την χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022).

 

Εγκρίθηκαν παμψηφεί στο σύνολο τους οι καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 2021 καθώς και η προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του ΔΣ για την χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

 

  1. 7.    Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2021 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου κατά το άρθρο του Ν.4449/2017  και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 Ν.4706/2020 με ισχύ την 17/7/2020.

 

Ο Πρόεδρος της ΓΣ έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Κο Αθανάσιο Κουκουλίτσιο για να ενημερώσει τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο Ν.4449/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 Ν.4706/2020 με ισχύ την 17/7/2020. 

 

  1. 8.    Παραχώρηση άδειας για τα Μέλη του ΔΣ καθώς και των στελεχών-διευθυντών της εταιρίας για την συμμετοχή τους στο ΔΣ των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ.

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί ότι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα Στελέχη-Διευθυντές της εταιρίας έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα ΔΣ των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ.

 

  1. 9.    Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

 

 

 

Οι αποφάσεις των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα υλοποιηθούν άμεσα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v