Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

«ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 121826860000

ΑΡ. ΜΑΕ 17099/006/Β/88/0029

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της

30ης Ιουνίου 2022      

 

Η ανώνυμη εταιρεία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ανακοινώνει ότι την 30η Ιουνίου 2022  πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στα γραφεία της εταιρείας. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 4 μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.519.968 μετοχές σε σύνολο 8.424.900 μετοχών, ήτοι ποσοστό 65,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

 

Στο 1ο θέμα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.519.968

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,51%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.519.968

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.519.968

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0 

 

Στο 2ο θέμα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01/01/2021 έως 31/12/2021 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.519.968

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,51 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.519.968

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.519.968

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0 

 

Στο 3ο θέμα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intertech.gr Η εν λόγω έκθεση αποδοχών αφορά τις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2021 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν.4548/2018 πληροφορίες. Καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην «Πολιτική Αποδοχών », η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 6η Σεπτεμβρίου 2019 με τετραετή διάρκεια ισχύος και διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.intertech.gr.

 

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.519.968

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,51%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.519.968

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.519.968

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0 

 

Στο 4ο θέμα η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2022-30.06.2022 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λ. Κατεχάκη αρ. 58 και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, με ετήσια αμοιβή έως  δέκα εννέα χιλιάδες ευρώ (€19.000) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία. Για τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2022, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε ,έως οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000) πλέον Φ.Π.Α.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.519.968

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,51 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.519.968

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.519.968

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0 

 

Στο 5ο θέμα η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να παρασχεθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας άδεια να συμμετέχουν  σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 32  ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.519.968

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,51%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.519.968

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.519.968

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0 

 

 

Στο 6ο θέμα Ο Πρόεδρος παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021, η οποία είναι ανηρτημένη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intertech.gr.

 

Στο 7ο θέμα Ο Πρόεδρος παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ η οποία είναι ανηρτημένη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intertech.gr.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v