Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

VIDAVO Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ...

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 1ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022


H εταιρία VIDAVO A.E. με το διακριτικό τίτλο VIDAVO ανακοινώνει ότι σήμερα την 1η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 10ο χιλ. Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Συγκεκριμένα παραβρέθηκαν μέτοχοι που οι ίδιοι προσωπικά ήταν κάτοχοι 605.799 μετοχών επί συνόλου μετοχών 857.210 εκ των οποίων 819 μετοχές δε λαμβάνονται στο σχηματισμό της απαρτίας, καθώς αποκτήθηκαν από την ίδια την εταιρεία, ως εκ τούτου παραστάθηκαν μέτοχοι ποσοστό που αντιπροσώπευαν συνολικά ποσοστό 71,00 %. Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις.


Στο 1ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που αφορούν την χρήση από 1.1.2021 – 31.12.2021.


Στο 2ο Θέμα: Οι μέτοχοι ενέκριναν τη συνολική διαχείριση της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021 από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.


Στο 3ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα εξέλεξαν ως τακτικό ελεγκτή της χρήσεως 2021 τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Ιωάννη Ηλιάδη του Σπυρίδωνα, κάτοικο Θεσσαλονίκης, επί της οδού 25ης Μαρτίου, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ 362778 και του ΑΦΜ 102131312 από την εταιρία ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (αριθ. ΓΕΜΗ 009386901000), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κηφισίας, αριθ. 22 – Μαρούσι, με ΑΦΜ 99783446 και Α.Μ. 156.


Στο 4ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν όλες τις συμβάσεις που υπογράφηκαν ανάμεσα στην εταιρία και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα από την 1.1.2021 έως και την 31.12.2021.


Στο 5ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα χορήγησαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές την άδεια να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς αξιοποίησης ΤΠΕ σε τομείς αιχμής εκτός της υγείας και εφόσον επιδιώκουν σκοπούς που ανάγονται στον τομέα της υγείας, δίδεται η άδεια υπό την προϋπόθεση ότι στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών αυτών μετέχει η εταιρεία VIDAVO με οιοδήποτε ποσοστό, ή εφόσον οι εταιρείες αυτές μετέχουν μαζί με την εταιρεία VIDAVO στο μετοχικό κεφάλαιο ενός άλλου τρίτου νομικού προσώπου.


Στο 6ο Θέμα: Επικυρώνονται όλες οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, που ελήφθησαν κατά το χρονικό διάστημα από την 1-01-2021 έως 31-12-2021.


Στο 7ο Θέμα: Οι μέτοχοι ενέκριναν την απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 επ. του Νόμου 4548/2018. Ειδικότερα, η Εταιρεία θα δικαιούται εντός 24 μηνών από σήμερα να προβαίνει σε αγορές μέχρι 85.000 μετοχές, με κατώτατη τιμή αγοράς 3,14 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς 11 ευρώ ανά μετοχή. Επιπλέον, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο παροχή εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 επ. του ν. 4548/2018 και τη ρύθμιση των ειδικότερων όρων καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος, εντός του πλαισίου του νόμου και της απόφασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.


Στο 8ο Θέμα: Δεν υπήρχαν άλλες ανακοινώσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v