Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΛΙΒΑΝΗΣ Α.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/10/2022 κατά την οποία παρευρέθηκαν 3 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 68,04% των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

Θέμα 1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-31/12/2021 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλάσσει ομόφωνα από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη αυτού και τους ελεγκτές για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της περιόδου 01/01-31/12/2021.

Θέμα 3. Για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2022 εκλέγεται ομόφωνα και παμψηφεί ως ελεγκτική εταιρεία η ΕΞΕΛΕΓΞΙΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΚΕ.- ΑΜ ΣΟΕΛ 189, με ύψος αμοιβής έως €12.000.

Θέμα 4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2021 και προεγκρίθηκαν οι προτεινόμενες από το ΔΣ αμοιβές για τη διαχειριστική χρήση 2022. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η καταβολή στα μεν μέλη του Δ.Σ, ποσού 70.432,80 ευρώ για αμοιβές που αφορούν παροχή εξηρτημένης εργασίας για την χρήση 2021.
Επίσης προεγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί αμοιβές των μελών του ΔΣ. για την περίοδο οικονομικής χρήσης 2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 ν. 4548/2018 , κατά ανώτερο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000) και αμοιβές εξόδων παραστάσεων για τα μη εκτελεστικά μέλη έως το ποσό των πέντε χιλάδων ευρώ (5.000). Τα ίδια κατά αναλογία ποσά εγκρίνονται ομόφωνα και παμψηφεί και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2023.


Θέμα 5. Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε σχετικά με την Έκθεση των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020.


Θέμα 6. Σχετικά με το έκτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30-10-2022, αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί ότι η Επιτροπή Ελέγχου, αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και απαρτίζεται συνολικά από τρία (3) Μέλη, δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και από ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. β) του ν. 4449/2017, καθώς και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, προτείνει στη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα όσον αφορά το είδος και τη διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και όσον αφορά τον αριθμό και τα προσόντα των Μελών της:
Η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται συνολικά από τρία (3) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ειδικότερα από:
Δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και
Ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η προτεινόμενη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι η ίδια με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Γ. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, θα ορισθούν σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (γ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που έλαβε χώρα στις 30.10.2022, κατόπιν σχετικής εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και διαπίστωσης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της πλήρωσης των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλόλητας, και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, αντίστοιχα.
Δ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα είναι ανεξάρτητος, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από την Εταιρεία. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή σε εκείνον των εκδόσεων, ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών, που θα είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, κατά την πρόβλεψη του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.
Ε. Τέλος, σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και ειδικότερα, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του εγγράφου αυτού, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, πρέπει η γνώση αυτή να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα.
Ομόφωνα και παμψηφεί η Γενική Συνέλευση εγκρίνει όλα τα παραπάνω επί του θέματος.

 

Θέμα 7. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021.

Θέμα 8. Ομόφωνα και παμψηφεί η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2020, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v