ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.- Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και με διακριτικό τίτλο OPTRONICS TECHNOLOGIES ABETE (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:123499001000) με έδρα το Μοσχάτο Αττικής, σε εκτέλεση της από 30/06/2023 απόφασης του, προσκαλεί τους κκ Μετόχους, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00μμ, στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θεσσαλονίκης 79-81, ΤΚ 18346, Μοσχάτο. 

 

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1)      Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, Διάθεση αποτελεσμάτων, Μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και Κατάστασης Ταμιακών Ροών) καθώς και των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών, της εταιρικής χρήσης 2022, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.  

2)      Έγκριση της συνολικής διαχείρισης  της εταιρείας κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  των Ορκωτών  Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου, και αποζημίωσης για τη χρήση 2022.  

3)      Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4)      Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4548/2018 και με το άρθρο 19 του καταστατικού της εταιρείας.

5)      Έγκριση αμοιβών µελών Διοικητικού Συμβουλίου για το 2022 κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

6)       Προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

7)      Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

 

            Α. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

α) Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 ,κάθε μέτοχος o οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

β) Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη 23/7/2023 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις 28/7/2023. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής.

 

            Β. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου

α) Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

β) Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση.

γ) Η εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της www.optronics.gr το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Για τη διαπίστωση της τήρησης της προθεσμίας της παρούσας παραγράφου στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λαμβάνεται υπόψη η ώρα κατά την οποία το μήνυμα περιήλθε σε αναγνώσιμη μορφή στην Εταιρεία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

δ) Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:   (1) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,  (2) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,   (3) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,   (4) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων (1) έως (3) ανωτέρω.

ε) Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα ή δι' αλληλογραφίας, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια διατίθενται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.optronics.gr και η συμπλήρωση και αποστολή τους μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά στο email [email protected] ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας, Θεσσαλονίκης 79-81 Μοσχάτο. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Γ. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης Δικαιωμάτων Μειοψηφίας Μετόχων των παρ. 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018

 

1) Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μπορούν, με αίτησή τους:

α) Να υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 13/7/2023. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι μέχρι την 15/7/2023 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.optronics.gr , μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018. 

β) Να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης με σχετική αίτηση που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι μέχρι την 21/7/2023 και να τίθενται στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες (έως την 22/7/2023)  πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

γ)  Να υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

2) Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση ήτοι μέχρι την 23/7/2023, να υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

 

Δ. Διαθέσιμα έντυπα και πληροφορίες

 

Οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.optronics.gr και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (υπεύθυνη κα Παπαστεργίου Μαρία τηλ. 2109837121) στην έδρα της, Θεσσαλονίκης 79-81, Μοσχάτο Αττικής.

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023 OPTRONICS

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v