ΙΝΤΕΑΛ: Διοικητικές αλλαγές

Ο «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ» γνωστοποιεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 παρ. ε΄ της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.05 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ότι κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 1η Ιουνίου 2020, έγινε δεκτή η παραίτηση του κου Σάββα Ασημιάδη από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (Εκτελεστικού μέλους). Κατόπιν συζητήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στην εκλογή του κου Παναγιώτη Βασιλειάδη (Εκτελεστικού Μέλους) ως νέου Διευθύνοντα Συμβούλου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 87 παρ.3 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 10 παρ. 2 του Καταστατικού της εταιρείας. 

Εν' όψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Διονύσιος

Αλυσανδράτος

Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αλέξιος 

Σωτηρακόπουλος

Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο -Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης  

Βασιλειάδης

Δ/νων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Σάββας  

Ασημιάδης

Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Χαράλαμπος 

Δαυίδ

Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος

Διάκαρης

Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανδρέας 

Θεοδώρου

Σύμβουλος - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 06/02/2020 και η θητεία του είναι εξαετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας,

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v