Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: Αλλαγή στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου (ορθή επανάληψη)

Η Εταιρία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με απόφασή του κατά τη συνεδρίαση της 8ης Ιουνίου 2021 αφού έλαβε υπόψη του σχετική αναφορά της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ορίζει ως προσωρινό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, τον κ. Παύλο Μπαριτάκη του Εμμανουήλ ο οποίος είναι τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την εταιρία και σύμφωνα με την αναφορά της Επιτροπής προς το Δ.Σ. πληρεί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/20, έχει δε επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία, ανεξαρτησία κρίσης όπως προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και την προϋπόθεση της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην λογιστική που ορίζεται στο άρθρο 44 παρ.1 περ. ζ. του Ν. 4449/2017, για το χρονικό διάστημα μέχρι την αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, σε αντικατάσταση της κ. Μαρίας Καπετανάκη του Γεωργίου η οποία επίσης ήταν τρίτο πρόσωπο, ανεξαρτητο από την εταιρία, η οποία παραιτήθηκε από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για προσωπικούς λόγους.

Η επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας είναι ανεξάρτητη, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. αβ του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26.07.2019. Μετά την παραπάνω αναφερόμενη απόφαση του Δ.Σ., η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος. 2) Παύλος Μπαριτάκης του Εμμανουήλ, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την εταιρία), μέλος 3) Μιχαήλ Περάκης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v