Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ: Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους (ορθή επανάληψη)

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει τον από 01/07/2021 ορισμό του κ. Χρήστου Ευαγγελίου, ως προσωρινού αντικαταστάτη και ανεξάρτητου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Ελένης Ζερβίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 στ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, δυνάμει του από 24.06.2021 πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν του ανωτέρω ορισμού, την 02.07.2021 η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την συγκρότησή της σε σώμα. Επισημαίνεται ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου λήγει στις 25.08.2025, ο δε ορισμός του κ. Ευαγγελίου ως ανεξάρτητου μέλους αυτής τελεί υπό την προϋπόθεση επικύρωσής του με αναδρομική ισχύ από την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Συνημμένα παρατίθεται το από 02.07.2021 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v