Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ: Συγκρότηση νέου ΔΣ σε σώμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ & ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Η «Εριουργία Τρία Άλφα Α.Ε.» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 14ης Ιουλίου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως εξής:

1. Εφραίμογλου Δημήτριος του Μηνά, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος.

2.Εφραίμογλου Χριστίνα του Μηνά, Αντιπρόεδρος, μη Εκτελεστικό μέλος 

3. Χριστοφυλάκης Παναγιώτης του Απόστολου, Εκτελεστικό μέλος.

4.Αρεταίος Κωνσταντίνος του Γεωργίου, μη Εκτελεστικό μέλος.

5. Ζητρίδης Αλέξιος του Γρηγορίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.

6. Θεοδώρου Ιπποκράτης του Ανδρέα, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.

7. Κόρδα Μαρία του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου εκτείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι την 30.6.2027.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε εκ των μελών του, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τους Ζητρίδη Αλέξιο του Γρηγορίου, Θεοδώρου Ιπποκράτη του Ανδρέα και Κόρδα Μαρία του Παναγιώτη.

Η εκλεχθείσα εκ του Δ.Σ. Επιτροπή Ελέγχου κατόπιν σχετικής απόφασής της, εξέλεξε τα μέλη της και Πρόεδρο αυτής ως ακολούθως: Ζητρίδης Αλέξιος του Γρηγορίου -  Πρόεδρος, Θεοδώρου Ιπποκράτης του Ανδρέα – μέλος, Κόρδα Μαρία του Παναγιώτη - μέλος. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλαδή λήγει την  30.6.2027.

Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14.7.2021 εξέλεξε ενιαία τριμελή Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 4706/2020. Η επιτροπή απαρτίζεται από τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. : Θεοδώρου Ιπποκράτη του Ανδρέα – Πρόεδρο, Ζητρίδη Αλέξιο του Γρηγορίου – Μέλος και Κόδρα Μαρία του Παναγιώτη – Μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v