Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ...

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223101000

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ

 

            Σε συνέχεια των από 31.07.2023 και 14.08.2023 ανακοινώσεων, η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α' αριθμ. 1 (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει , σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και το άρθρο 4.1.3.6 του Κανονισμού ΧΑ, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία χορήγησης από την Εταιρεία βραχυπρόθεσμου μεταβατικού δανεισμού (bridge financing) ποσού €3.560.550 προς την εταιρεία με την επωνυμία «Regency Entertainment Ψυχαγωγική και Τουριστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Regency») για την κάλυψη άμεσων υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρείας της τελευταίας, ήτοι της εταιρείας με την επωνυμία «North Star Ψυχαγωγική και Τουριστική Α.Ε.» (εφεξής η «North Star») σε συμμόρφωση με το Π.Δ. 36/2023.

 

Αθήνα, 24.08.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v