Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MEVACO Α.Β.Ε.Ε.: Ανακοίνωση επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους...

Ανακοίνωση για την αύξηση και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» (εφεξής ως «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21ης Ιουνίου 2023, αποφάσισε:

 

(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 1.260.000,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,12 Ευρώ, ήτοι από 0,95 Ευρώ σε 1,07 Ευρώ και

(β) την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 1.260.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,12 Ευρώ, ήτοι από 1,07 Ευρώ σε 0,95 Ευρώ, και την επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

 

Μετά την ως άνω ισόποση αύξηση και μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 9.975.000,00 Ευρώ και διαιρείται σε 10.500.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,95 Ευρώ εκάστης.

 

Την 05.07.2023 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3679345, η με αριθμό πρωτοκόλλου 2987616ΑΠ/ 05.07.2023 (ΑΔΑ: ΨΙΗΖ46ΜΤΛΡ-32Κ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου - Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή - Διεύθυνση Εταιρειών - Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε.), µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

 

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 13.07.2023 για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού 0,12 Ευρώ ανά μετοχή.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, από την Παρασκευή, 21.07.2023 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία 0,95 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού 0,12 Ευρώ ανά μετοχή.

 

Από την ίδια ημερομηνία (21.07.2023) η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 27 απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

 

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές την Δευτέρα, 24.07.2023 (record date).

 

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,12 Ευρώ ανά μετοχή) ορίζεται η Παρασκευή, 28.07.2023.   

 

Η επιστροφή του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας  με την επωνυμία «TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της «TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλ. 210-5596623).

 

Ασπρόπυργος, 18 Ιουλίου 2023

Για την Εταιρεία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v