Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

LAVIPHARM Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου...

«Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM A.E.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Η εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007, κατόπιν σχετικών ενημερώσεων που έλαβε αυθημερόν από την εταιρεία «LAVIPHARM GROUP HOLDING S.A.» («LGH») και την εταιρεία «T&A HOLDINGS (LUXEMBOURG)S.A.R.L.» («Τ&Α») ότι επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές επί των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών της Εταιρείας:

 

 (Α)  Την 23.12.2022  εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α. οι 150.841.472  νέες, κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, (οι «Νέες Μετοχές») της Εταιρείας, που προήλθαν από την ολοκλήρωση της μερικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30.08.2022 σε συνδυασμό με την από 23.11.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής «Αύξηση»). Η μερική κάλυψη της Αύξησης πιστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 20.12.2022.

(Β)   Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση της LGH, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής της στο πλαίσιο της Αύξησης, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της LGH, ανέρχεται σε 61,85 % (ήτοι, 103.822.792 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές), ενώ πριν την Αύξηση, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της LGH ανερχόταν σε 21,86%, (ήτοι, 3.721.738 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές).

(Γ)  Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση της Τ&Α, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Τ&Α μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, ανέρχεται σε 4,17 % (ήτοι, 7.006.345 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές), ενώ πριν την Αύξηση, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Τ&Α ανερχόταν σε 23,87%, (ήτοι, 4.065.169 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές).

Παιανία, 23.12.2022

Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM A.E.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v