Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

 Γνωστοποίηση για σημαντική μεταβολή ποσοστού μετόχου σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ KAI ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εκδότης»), σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια της από 28.12.2022 γνωστοποίησης, που έλαβε από τον μέτοχο κ. ΠΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

- Ταυτότητα του εκδότη των μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου: «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

- Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου και Γεγονός που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου.

-Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: ΠΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

- Όριο το οποίο φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται ο υπόχρεος: 10%

- Ημερομηνία της συναλλαγής και ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται τα όρια: 22.12.2022

- Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή (22.12.2022): Αριθμός μετοχών 2.075.901, αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 2.075.901, ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 7,10%

- Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή (22.12.2022): Αριθμός μετοχών 3.162.127, αριθμός δικαιωμάτων ψήφου 3.162.127, ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου: 10,81%

- Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή (22.12.2022): 3.162.127, συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου μετά την κρίσιμη συναλλαγή: 10,81%

 

Πρόσθετες πληροφορίες:

Ο Εκδότης ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και δυνάμει σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε την 28.12.2022 από τον μέτοχο, πρόεδρο και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του, κo Πάρη Κυριακόπουλο, ότι ο αριθμός μετοχών εκδόσεως του Εκδότη που κατέχει ο ως άνω μέτοχος και υπόχρεο πρόσωπο μεταβλήθηκε την 22.12.2022 από 2.075.901 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 7,10% επί των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη, σε 3.162.127 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,81% επί των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη μετά την απόκτηση, λόγω κληρονομιάς, 1.086.226 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως του Εκδότη, τις οποίες κατείχε ο αποβιώσας μέτοχος και κληρονομούμενος, κος Οδυσσέας Κυριακόπουλος.

 

Μαρούσι Αττικής, 28 Δεκεμβρίου 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v