Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MEVACO Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών...

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

9.06.2023

 

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO ΑΕ» (εφεξής «Εταιρεία»), κατόπιν των σχετικών γνωστοποιήσεων  που έλαβε από τους κ. Εμμανουήλ Μπρούτζο του Θεμιστοκλή και Ιωάννη Μπρούτζο του Εμμανουήλ, ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις 9,14,21 του ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι  ολοκληρώθηκαν την 7η Ιουνίου 2023 όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την μεταβίβαση με εξωχρηματιστηριακή διάθεση (OTC)  μέσω γονικής παροχής του Εμμανουήλ Μπρούτζου του Θεμιστοκλή προς τον υιό του  Ιωάννη Μπρούτζο το Εμμανουήλ  230.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες κατείχε  στην ατομική του μερίδα ο κ. Εμμανουήλ Μπρούτζος και τις οποίες μεταβίβασε στο σύνολο τους.

 

Ως εκ τούτου, κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης :

  1. Ο κ. Εμμανουήλ Μπρούτζος θα κατέχει πλέον  82.585 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες μετοχές (ήτοι  0,79 % ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία ).
  2. Ο κ. Ιωάννης Μπρούτζος θα κατέχει πλέον 481.000 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες μετοχές (ήτοι 4,58 % ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία).

 

 

      Ασπρόπυργος 9 Ιουνίου 2023

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v