ΕΛΠΕ: Πώληση μετοχών από στέλεχος

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Γρηγορίου Ιωάννης, Γενικός Διευθυντής, σύμφωνα με την από 30/01/2020 γνωστοποίηση συναλλαγών του προς την Εταιρεία, προέβη στο διάστημα από 27/01/2020 έως 28/01/2020 σε πώληση συνολικά 5.576 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής
αξίας €46.474,55.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v