Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΡΟΜΕΑΣ: Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας
και Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ» (Aρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114048152000).
(εφεξής η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 16.07.2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και αποφάσισε την υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης, έκδοσης Ιουνίου 2021, ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής
Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), που αποτελεί φορέα εγνωσμένου κύρους σύμφωνα με το άρθρο 17 ν.
4706/2020 και την υπ’ αρ. 916/7.6.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς. Ο ΕΚΕΔ θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της
Εταιρίας. Σημειώνεται ότι οι εξηγήσεις περί μη συμμόρφωσης με τον ΕΚΕΔ δίνονται απολογιστικά, στη
δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που θα δημοσιευθεί μετά την πρώτη εφαρμογή του. Ο ΕΚΕΔ είναι
διαθέσιμος από 16.07.2021 στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.dromeas.gr.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v