Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς δηλώνουμε τις αποδείξεις στην εφορία

Πώς θα δηλώσουν τις αποδείξεις στην εφορία οι φορολογούμενοι. Ποια στοιχεία πρέπει να καταθέσουν, ποιες αποδείξεις "μετράνε". Τι λέει  η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών. Αναλυτικά παραδείγματα.

Πώς δηλώνουμε τις αποδείξεις στην εφορία
Μετρήστε τις αποδείξεις, αθροίστε το συνολικό ποσό της δαπάνης και στείλτε τες στην εφορία σας με κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ σας αλλά και ο αριθμός των αποδείξεων όπως και το συνολικό ποσό αυτών, λέει το υπουργείο Οικονομικών στους φορολογουμένους, οι οποίοι θα πρέπει να… κάνουν τον σταυρό τους να μην έχουν σβήσει τα στοιχεία των αποδείξεων και να μην τους λάχει ο κλήρος των δειγματοληπτικών ελέγχων.

Το υπουργείο Οικονομικών έστειλε σήμερα αναλυτική εγκύκλιο για την εφαρμογή του νέου φορολογικού νόμου, στην οποία περιγράφεται μεταξύ άλλων και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υποβολή των αποδείξεων στην εφορία προκειμένου να υπάρχει η αναγνώριση του αφορολόγητου ορίου των 12.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν, οι φορολογούμενοι υποβάλλουν τις αποδείξεις δαπανών σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα ή σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του ΔΟΥ, στον οποίο θα αναγράφονται:

α. Το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του υπόχρεου.

β. Ο αριθμός των αποδείξεων.

γ. Το συνολικό ποσό αυτών.

Ο φάκελος θα παραμένει κλειστός στη ΔΟΥ μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων οι φάκελοι θα ανοίγονται και θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος.

Για την αναγνώριση των αποδείξεων από τη φορολογούσα αρχή απαιτείται να διακρίνονται η επωνυμία της εκδότριας επιχείρησης, ο ΑΦΜ αυτής, η ημερομηνία έκδοσης και το τελικό ποσό. "Σε περίπτωση κατά την οποία η απόδειξη δεν είναι τυπωμένη με έντονα στοιχεία και πιθανολογείται η πλήρης εξαφάνισή τους, ο φορολογούμενος πρέπει να επαναλάβει τα προαναφερθέντα στοιχεία (επωνυμία της επιχείρησης, ΑΦΜ, ημερομηνία και ποσά) ούτως ώστε να καθίσταται στη συνέχεια εφικτός ο έλεγχός τους από τη φορολογούσα αρχή", αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο.

Παρότι η γενική αίσθηση που επικρατεί είναι πως ουδείς θα ασχοληθεί με την καταμέτρηση μιας προς μία των αποδείξεων και το… ευανάγνωστο αυτής, στην περίπτωση όπου γίνει έλεγχος και κάποιες αποδείξεις έχουν σβήσει υπό το βάρος του χρόνου (γεγονός απολύτως σύνηθες), το υπουργείο Οικονομικών λέει στους φορολογουμένους, ούτε λίγο ούτε πολύ, να θυμηθούν τα στοιχεία της απόδειξης!

Κατά τα λοιπά, στην εγκύκλιο ορίζεται ότι:

· Το αφορολόγητο είναι 12.000 ευρώ για όλους τους φορολογουμένους, αλλά η χορήγησή του συνδέεται άμεσα με τις δαπάνες που πραγματοποιούν.

· Στις αποδείξεις που μετράνε για το αφορολόγητο αναγνωρίζονται μόνο δαπάνες εντός Ελλάδος για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών.

· Μετράνε και τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις λόγω των συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ., αποδείξεις των ΕΛΤΑ, εταιριών Courier, πινακίδια χρηματιστηριακών εταιριών για την αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνο κ.λπ.). Αντίθετα, δεν εκπίπτουν το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια (π.χ. ΚΙΝΟ, Πάμε Στοίχημα κ.ά.) ούτε η δαπάνη εισόδου σε καζίνο.

· Αναγνωρίζεται επίσης και η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον βέβαια αυτή δεν εμπίπτει στις αντικειμενικές δαπάνες του άρθρου 17 του ΚΦΕ (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά). Όταν στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του συμβολαιογράφου αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε για την απόδειξη της πραγματοποίησης αυτής της δαπάνης επισυνάπτονται από τον φορολογούμενο φωτοτυπίες των σελίδων του συμβολαίου από τις οποίες προκύπτει η δαπάνη.

· Εξαιρούνται και δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες γενικά, για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και όσες δαπάνες με βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαμβάνονται υπόψη για φορολογικές ελαφρύνσεις.

Έτσι, δεν λαμβάνονται υπόψη δαπάνες για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων κ.λπ. οχημάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κ.λπ., δαπάνες οι οποίες αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου, δηλαδή οι δαπάνες για ασφάλιση ζωής ή θανάτου, οι εισφορές που καταβάλλονται στα ταμεία ασφάλισης του φορολογουμένου, οι τόκοι στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης κ.ά, οι δαπάνες της παρ. 3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ, ποσοστό των οποίων μειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα, δηλαδή τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης, οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας κατοικίας, για παράδοση κατ’ οίκον μαθημάτων ή για φροντιστήρια, για τόκους στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, για δικηγόρους λόγω παροχής νομικών υπηρεσιών κ.λπ., όπως και δαπάνες των οποίων ποσοστό εκπίπτει από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων, δηλαδή για ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αμοιβή δικηγόρων για δίκες μισθωτικών διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους.

· Για την κάλυψη του αφορολογήτου απαιτούνται αποδείξεις ίσες με το 10% του ατομικού εισοδήματος, το οποίο φορολογείται με τις γενικές διατάξεις αν αυτό είναι μέχρι δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000) και αν είναι μεγαλύτερο από δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000), στο τριάντα τοις εκατό (30%), για το τμήμα αυτού πάνω από τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Η προσαύξηση του αφορολόγητου ποσού του υπόχρεου λόγω των τέκνων που τον βαρύνουν δεν συνδέεται με προσκόμιση αποδείξεων δαπανών. Για ατομικό εισόδημα μέχρι έξι χιλιάδες ευρώ (6.000) δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων δαπανών.

· Όταν οι δαπάνες είναι περισσότερες από τις απαιτούμενες και μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ατομικά ή τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για οικογένεια, ο φορολογούμενος δικαιούται και μείωση φόρου ίση με το δέκα τοις εκατό (10%) της διαφοράς μεταξύ των δηλούμενων και των απαιτούμενων δαπανών. Όταν οι δαπάνες είναι λιγότερες από τις απαιτούμενες, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με ποσοστό φόρου ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού των δαπανών που υπολείπεται.

· Για ατομικό εισόδημα άνω των σαράντα οχτώ χιλιάδων (48.000) ευρώ, οι απαιτούμενες δαπάνες είναι δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000) και οι δηλούμενες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000) ατομικά ή τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000) για οικογένεια.

· Το ποσό των δαπανών μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους που δηλώνεται με την αρχική δήλωσή τους και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Επιπλέον, προβλέπεται και μεταφορά ποσού δαπανών από τον έναν σύζυγο στον άλλον, εφόσον έχει καλύψει το αφορολόγητο ποσό του.

Οι δαπάνες κοινοχρήστων

Στις αποδείξεις που συνδέονται με το αφορολόγητο δεν περνάνε οι δαπάνες εξόφλησης λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης, αλλά αναγνωρίζονται οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινόχρηστων μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Στις περιπτώσεις αυτές ο διαχειριστής της πολυκατοικίας θα εκδίδει και θα χορηγεί σε κάθε συνιδιοκτήτη ή ενοικιαστή κατά περίπτωση (ανάλογα με το ποιον βαρύνει η δαπάνη αυτή), συγκεντρωτική κατάσταση των ετήσιων δαπανών της πολυκατοικίας, στην οποία θα εμφανίζεται το ποσό των κοινόχρηστων δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού.

Από την κατάσταση αυτή θα προκύπτει αναλυτικά το είδος της δαπάνης, αριθμός του τιμολογίου ή της απόδειξης λιανικής πώλησης, του τιμολογίου ή της απόδειξης παροχής υπηρεσιών, το ποσό της δαπάνης, καθώς και η κατανομή του συνόλου των δαπανών αυτών στον κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο κατά περίπτωση, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας στους κοινόχρηστους χώρους. Αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης θα συνυποβάλλεται από κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο, κατά περίπτωση, μαζί με τις λοιπές αποδείξεις δαπανών και το αναγραφόμενο ποσοστό δαπάνης θα συναθροίζεται με τις λοιπές δαπάνες που καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό. Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών στοιχείων των κοινόχρηστων δαπανών θα διαφυλάσσονται από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας.

Ποιοι γλιτώνουν τις αποδείξεις

Το αφορολόγητο ποσό, χωρίς να προσκομίσουν αποδείξεις δικαιούνται:

α) Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή.

β) Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας.

γ) Οι φυλακισμένοι.

δ) Οι κάτοικοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματός τους.

Επισημαίνεται ότι οι λοιποί κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα δεν προσκομίζουν αποδείξεις δαπανών, δεδομένου ότι δεν δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίμακας.

Μερικά παραδείγματα

1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Ετήσιο δηλούμενο εισόδημα:
Υπόχρεου: 25.500 ευρώ.
Συζύγου: 6.000 ευρώ.
Οικογενειακό: 31.500 ευρώ.
Δηλούμενο ποσό αποδείξεων 5.250 ευρώ.

Απαιτούμενο ποσό αποδείξεων:
Υπόχρεου: (12.000Χ10%)+(13.500Χ30%)=1.200+4050=5.250 ευρώ.
Συζύγου: Δεν απαιτούνται λόγω ποσού εισοδήματος.

Στο παράδειγμα αυτό η σύζυγος, λόγω ποσού εισοδήματος, δεν έχει υποχρέωση να προσκομίσει αποδείξεις και οι προσκομιζόμενες αποδείξεις των 5.250 ευρώ χρησιμοποιούνται όλες από τον υπόχρεο, ο οποίος δικαιούται το αφορολόγητο ποσό των 12.000 ευρώ.

Αφορολόγητο ποσό φορολογουμένου: 12.000 ευρώ.

» » συζύγου: 6.000 ευρώ.

2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :

Ετήσιο δηλούμενο εισόδημα:
Υπόχρεου: 28.300 ευρώ
Συζύγου: 16.800 ευρώ.
Οικογενειακό: 45.100  ευρώ. 
Δηλούμενο ποσό αποδείξεων: 5.500 ευρώ.
.
Απαιτούμενο ποσό αποδείξεων:
Υπόχρεου: (12.000Χ10%)+(16.300Χ30%)=1.200+4.890=6.090 ευρώ.
Συζύγου: (12.000Χ10%)+(4.800Χ30%)=1.200+ 1.440=2.640 ευρώ.

Συνολικό ποσό:  8.730 ευρώ.

Επιμερισμός ποσού δηλούμενων αποδείξεων:

Υπόχρεου: 5.500Χ (28.300/45.100)=3.451,22 ευρώ.
Συζύγου: 5.500Χ (16.800/45.100)=2.048,78 ευρώ.

Επιβάρυνση φόρου:

Υπόχρεου: 6.090-3.451,22=2.638,78Χ10%=263,88 ευρώ.
Συζύγου: 2.640-2.048,7 =591,22Χ10%= 59,12 ευρώ.

Συνολική 323 ευρώ.

Αφορολόγητο ποσό φορολογουμένου: 12.000 ευρώ.

» » συζύγου: 12.000 ευρώ.

3ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :

Ετήσιο δηλούμενο εισόδημα:
Υπόχρεου: 15.000 ευρώ.
Συζύγου: 25.000 ευρώ.
Οικογενειακό: 40.000 ευρώ
Δηλούμενο ποσό αποδείξεων: 10.000 ευρώ.

Απαιτούμενο ποσό αποδείξεων:
Υπόχρεου: (12.000Χ10%)+(3.000X30%)=1.200+900=2.100 ευρώ.
Συζύγου: (12.000Χ10%)+(13.000Χ30%)=1.200+3.900=5.100 ευρώ.
Συνολικό ποσό αποδείξεων: 7.200 ευρώ.

Επιμερισμός ποσού δηλούμενων αποδείξεων:

Υπόχρεου: 10.000Χ (15.000/40.000)= 3.750 ευρώ.
Συζύγου: 10.000Χ (25.000/40.000)= 6.250 ευρώ.

Ωφέλεια φόρου:
Υπόχρεου: 3.750-2.100=1.650Χ10%=(165) ευρώ (+)
Συζύγου: 6.250-5.100 =1.150Χ10% =(115)ευρώ (+)

Αφορολόγητο ποσό φορολογουμένου: 12.000 ευρώ. 

συζύγου: 12.000 ευρώ.


4ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Ετήσιο δηλούμενο εισόδημα:

Υπόχρεου: 35.000 ευρώ.
Συζύγου: 70.000 ευρώ.
Οικογενειακό: 105.000 ευρώ.

Δηλούμενο ποσό αποδείξεων: 40.000 ευρώ.
Απαιτούμενο ποσό αποδείξεων:

Υπόχρεου: (12.000Χ10%)+(23.000X30%)=1.200+6.900=8.100 ευρώ.
Συζύγου: (12.000Χ10%)+(36.000Χ30%)=1.200+10.800=12.000 ευρώ.

Συνολικό ποσό αποδείξεων: 20.100 ευρώ.

1ος επιμερισμός ποσού δηλούμενων αποδείξεων:

Υπόχρεου: 40.000Χ(35.000/105.000)= 13.333 ευρώ.
Συζύγου: 40.000Χ(70.000/105.000)= 26.667 ευρώ. 

2ος επιμερισμός ποσού δηλούμενων αποδείξεων:

*(μετά τον περιορισμό του ποσού των 40.000 ευρώ στις 30.000 ευρώ)

Υπόχρεου: 30.000Χ(35.000/105.000)=10.000 ευρώ.
Συζύγου: 30.000Χ(70.000/105.000)=20.000 ευρώ. 

Ωφέλεια φόρου:

Υπόχρεου: 10.000-8.100=1.900Χ10%=(190) ευρώ (+)
Συζύγου: 20.000-12.000=8.000Χ10%=(800) ευρώ (+)

Αφορολόγητο ποσό φορολογουμένου: 12.000 ευρώ. 

συζύγου: 12.000 ευρώ. 
 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v