Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η φορολόγηση για bonus, αποζημιώσεις, εταιρικά ΙΧ

Αφορολόγητο 60.000 € για αποζημιώσεις απόλυσης και συντελεστή φόρου έως 30% για μεγαλύτερα ποσά, συντελεστή φόρου έως 90% για bonus τραπεζιτών και φορολόγηση εταιρικών ΙΧ στον νέο φορολογικό νόμο.

Η φορολόγηση για bonus, αποζημιώσεις, εταιρικά ΙΧ
Αφορολόγητο 60.000 ευρώ για αποζημιώσεις απόλυσης και φόρο με συντελεστές έως και 30% για μεγαλύτερα ποσά καθιερώνει ο τελευταίος φορολογικός νόμος που φέρνει επιπλέον συντελεστές φόρου έως και 90% για τα μπόνους των τραπεζικών στελεχών αλλά και φορολόγηση σαν να ήταν εισόδημα των αυτοκινήτων που παρέχουν επιχειρήσεις στα στελέχη τους.

Στην εγκύκλιο εφαρμογής του τελευταίου φορολογικού νόμου, που έστειλε χθες στις εφορίες το υπουργείο Οικονομικών, περιγράφονται αναλυτικά οι αλλαγές και συγκεκριμένα:

1. Καθιερώνεται κλίμακα φόρου αποζημιώσεων με συντελεστές από 10% έως 30% και αφορολόγητο 60.000 ευρώ. Στην κλίμακα φορολόγησης αποζημιώσεων στο κλιμάκιο 60.000 - 100.000 ο συντελεστής φόρου είναι 10%, στο επόμενο από 100.001 έως 150.000 ευρώ ο συντελεστής αυξάνεται σε 20%, ενώ ο ανώτερος συντελεστής 30% επιβάλλεται στο τμήμα αποζημιώσεων πάνω από 150.000 ευρώ.

Οι αλλαγές στη φορολογία αποζημιώσεων αφορούν σε αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τις 23/4/2010.

Αν με βάση τις ισχύουσες διατάξεις το οφειλόμενο ποσό των αποζημιώσεων καταβάλλεται σε δόσεις, ο υπολογισμός του φόρου θα γίνεται στο σύνολο της αποζημίωσης που δικαιούται ο απολυόμενος κατά την ημέρα λύσης της σχέσης εργασίας, το δε ποσό του φόρου που θα παρακρατείται θα είναι ανάλογο του ύψους του ποσού της αποζημίωσης που θα καταβάλλεται σε κάθε δόση. Δηλαδή, ο φόρος που αναλογεί στο σύνολο της αποζημίωσης επιμερίζεται στο ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται τμηματικά. Ο παρακρατούμενος φόρος αποδίδεται εφάπαξ τον επόμενο από την παρακράτηση μήνα.

Όταν η αποζημίωση απολυομένου καταβάλλεται από διαφορετικούς εργοδότες, το αφορολόγητο ποσό των 60.000 ευρώ αφαιρείται από το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούται ο απολυόμενος. Για τον λόγο αυτόν, ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει στον δεύτερο κοκ εργοδότη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνει το ποσό της αποζημίωσης που έχει εισπράξει από τον προηγούμενο εργοδότη και αν το ποσό αυτό είναι μικρότερο των 60.000 ευρώ η διαφορά θα μεταφέρεται για να αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται από τον δεύτερο εργοδότη.

Τα ανωτέρω, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, εφαρμόζονται ανάλογα και για κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει τον φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης.

2. Φόρος έως και 90% στα μπόνους. Εννιά στα δέκα ευρώ που λαμβάνουν τραπεζικά στελέχη θα εισπράξει ως φόρο το υπουργείο Οικονομικών στην περίπτωση όπου τραπεζικά στελέχη λαμβάνουν μπόνους πάνω από 80.000 ευρώ.

Με ειδική διάταξη του τελευταίου φορολογικού νόμου σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση των παροχών σε χρήμα (μπόνους), πέραν των τακτικών αποδοχών και των υπερωριών που καταβάλλουν μέχρι και το οικονομικό έτος 2013 (δηλαδή μέχρι και τις 31/12/2012) τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα σε στελέχη τους (πρόεδρο ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου, διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, διαχειριστή, διευθυντές κ.λπ.), ορίζεται ότι όταν ο δικαιούχος έχει εισόδημα μέχρι 60.000 ευρώ και καταβληθούν σε αυτόν πρόσθετες αμοιβές (μπόνους) έως 10% επί του συνόλου των ετήσιων τακτικών αποδοχών και υπερωριών, οι πρόσθετες αυτές αμοιβές φορολογούνται με την κλίμακα του άρθρου 9 του ΚΦΕ.

Αν οι υπόψη πρόσθετες αμοιβές υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή που ξεκινά από το 50% για ποσά έως 20.000 ευρώ και φτάνει το 90% για ποσά από 80.000 ευρώ και πάνω.

Με την ίδια κλίμακα, άλλωστε, φορολογούνται και οι παροχές οικονομικών κινήτρων πάσης φύσεως που καταβάλλονται από εργοδότες σε εργαζομένους τους που αποκτούν δικαίωμα συνταξιοδότησης (έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης), με σκοπό την αποχώρηση από την επιχείρηση και τη συνταξιοδότηση.

Οι ανωτέρω παροχές οικονομικών κινήτρων γνωστοποιούνται μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία καταβολής αυτών των παροχών στις αρμόδιες ΔΟΥ των εργαζομένων στους οποίους καταβάλλονται οι παροχές αυτές (οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 3863/2010 σύμφωνα με το άρθρο 76 του νόμου αυτού ισχύουν από τις 15/7/2010 και μετά, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

3. Στην τσιμπίδα της εφορίας και τα εταιρικά αυτοκίνητα. Εισόδημα θεωρείται από φέτος η παροχή χρήσης αυτοκινήτου σε στελέχη επιχειρήσεων. Θα φορολογείται ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα που υπολογίζεται ως ποσοστό της Εργοστασιακής Τιμολογιακής Αξίας (ΕΤΑ) του έτους πρώτης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων ως εξής.

Το υπουργείο Οικονομικών καθιερώνει συγκεκριμένη κλίμακα που προβλέπει συντελεστές:
• 15% για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία από 15.000 - 22.000 ευρώ.
• 25% για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία από 22.001 - 30.000 ευρώ.
• 30% για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία πλέον των 30.000 ευρώ.

Επομένως, αν για παράδειγμα ο διευθυντής πωλήσεων ανώνυμης εταιρίας χρησιμοποιεί επιβατικό Ι.Χ. της εταιρίας με εργοστασιακή τιμολογιακή αξία 28.000 ευρώ, προκύπτει γι’ αυτόν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 7.000 ευρώ πέραν των αποδοχών που καταβλήθηκαν σε αυτόν.

*** Η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών για την εφαρμογή του νέου φορολογικού νόμου επισυνάπτεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v