Τέσσερα εργαλεία για την εξυγίανση τραπεζών

Η «οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση τραπεζών» περιλαμβάνει τέσσερα μέσα και εξουσίες εξυγίανσης. Σε ισχύ θα τεθεί από την 1η Ιανουαρίου 2015. Τι προβλέπεται για τη διάσωση με ίδια μέσα.

Τέσσερα εργαλεία για την εξυγίανση τραπεζών

Με τέσσερις τρόπους θα διενεργείται η ανάκαμψη και η εξυγίανση των τραπεζών, σύμφωνα με κείμενο οδηγίας που υιοθέτησε το Συμβούλιο της Ε.Ε. στις 6 Μαΐου και αναμένεται να ισχύσει για τις ευρωπαϊκές τράπεζες από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Η «οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση τραπεζών» περιλαμβάνει τέσσερα μέσα και εξουσίες εξυγίανσης:

- Την πώληση δραστηριοτήτων της τράπεζας, η οποία θα επιτρέπει στις αρχές εξυγίανσης την πώληση ενός ιδρύματος, είτε στο σύνολο είτε σε τμήματα των δραστηριοτήτων του, με εμπορικούς όρους χωρίς να απαιτείται η συναίνεση των μετόχων ή η συμμόρφωση με διαδικαστικές απαιτήσεις που διαφορετικά θα ίσχυαν.

- Τη δημιουργία μεταβατικού ιδρύματος, με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα στις αρχές εξυγίανσης να μεταφέρουν το σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων ενός ιδρύματος σε μία οντότητα υπό κρατικό έλεγχο.

- Τον διαχωρισμό περιουσιακών στοιχείων, ο οποίος θα επιτρέπει στις αρχές εξυγίανσης τη μεταφορά απομειωμένων ή προβληματικών περιουσιακών στοιχείων σε ένα όχημα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. που θα επιτρέψει τη διαχείρισή τους σε βάθος χρόνου.

- Τη διάσωση με ίδια μέσα (bail-in), η οποία θα δίνει στις αρχές εξυγίανσης την εξουσία να διαγράψουν τις απαιτήσεις των ανώτερων μη εξασφαλισμένων πιστωτών και των πιστωτών μειωμένης εξασφάλισης.

Οι εξουσίες που παρέχονται στις αρχές βάσει της οδηγίας χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

- Προπαρασκευαστικά στάδια και σχέδια για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων εμφάνισης ενδεχόμενων προβλημάτων (προετοιμασία και πρόληψη).

- Σε περίπτωση εμφάνισης αρχικών προβλημάτων, εξουσίες για την αναχαίτιση της επιδεινούμενης κατάστασης μιας τράπεζας σε αρχικό στάδιο, ούτως ώστε να αποφευχθεί η αφερεγγυότητα (έγκαιρη παρέμβαση).

- Εάν η αφερεγγυότητα ενός ιδρύματος αποτελεί λόγο ανησυχίας ως προς το γενικό δημόσιο συμφέρον, ένα σαφές μέσο για την αναδιοργάνωση ή την εκκαθάριση της τράπεζας με συντεταγμένο τρόπο, διατηρώντας ταυτόχρονα τις κρίσιμες λειτουργίες της και περιορίζοντας, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, κάθε έκθεση των φορολογουμένων σε απώλειες σε περίπτωση αφερεγγυότητας (εξυγίανση).

Εκτός από την επιλογή διάσωσης με ίδια μέσα, που αναμένεται να εφαρμοστεί από την 1 Ιανουαρίου 2016, συζητείται ότι τα μέτρα που παρατίθενται στην οδηγία θα εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη από την 1 Ιανουαρίου 2015.

Χρήστος Κίτσιος kitsios@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v