Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Χαμηλές πτήσεις» για Ελλάδα στις εξαγωγές

Στο 30,2% η συμμετοχή της εξωστρέφειας στη δημιουργία του ΑΕΠ, έναντι 44% του μέσου όρου της ΕΕ. Μόλις το 10% των ελληνικών επιχειρήσεων έχει εξαγωγική ή εισαγωγική δραστηριότητα. Πού αποδίδεται η σημαντική υστέρηση.

«Χαμηλές πτήσεις» για Ελλάδα στις εξαγωγές

Όσο κι αν οι εξαγωγές και εν γένει η διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται ως βασική προϋπόθεση για την επιστροφή στην ανάπτυξη, τόσο φαίνεται να απέχουμε από τις ανάλογες επιδόσεις.

Αυτό προκύπτει από έρευνα του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), βάσει της οποίας η Ελλάδα υπολείπεται κατά 14 μονάδες από το μέσο όρο των χωρών της ΕΕ ως προς το επίπεδο συμμετοχής της εξωστρέφειας στο σχηματισμό του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει επεξεργαστεί ο Σύνδεσμος, το 2016 η συμμετοχή της εξωστρέφειας (εξαγωγές, τουρισμός, ναυτιλία) στο σχηματισμό του ΑΕΠ στην Ελλάδα, περιορίζεται στο μόλις 30,2%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται στο 44%. Χαμηλή είναι και η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων με τον δείκτη εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ να περιορίζεται στο 6,05%, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος για τις χώρες της ΕΕ, ανέρχεται στο 17,3%. Την ίδια στιγμή, για τις εισαγωγές, το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται για την Ελλάδα στο 8,78%, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ, είναι στο 26,95%. Αντίστοιχα, προς Τρίτες Χώρες από την Ελλάδα εξάγουν περίπου 16.000 επιχειρήσεις (ποσοστό 2,5%, έναντι 3,2% του μέσου όρου της ΕΕ.

Τις χαμηλές επιδόσεις της Ελλάδας στον εξαγωγικό στίβο, καταδεικνύει και πρόσφατη ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σύμφωνα με την οποία, η Ελλάδα κατά το διάστημα 2008 - 2015, όχι μόνο δεν παρουσίασε πρόοδο στο συγκεκριμένο τομέα όπως οι υπόλοιπες χώρες που εντάχθηκαν σε προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, (Ιρλανδία, Ισπανία Πορτογαλία) αλλά παραμένει σε αρνητικό επίπεδο στο σύνολο των εξαγωγών. Σε καλύτερη μοίρα ωστόσο, είναι οι εξαγωγές αγαθών, οι οποίες καταγράφουν μία μικρή αύξηση, εν αντιθέσει με τις εξαγωγές υπηρεσιών των οποίων η μεταβολή από το 2008 είναι αρνητική.

Με βάση τα στοιχεία του ΠΣΕ, στην Ελλάδα των περίπου 704.339 ενεργών επιχειρήσεων, οι εξαγωγικές περιορίζονται σε μόλις 57.000, ενώ συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγικών ξεπερνούν κατά μόλις τις 70.000. Συνεπώς προκύπτει ότι μόλις το 10% του συνόλου των ενεργών επιχειρήσεων, έχει εξαγωγική ή εισαγωγική δραστηριότητα.

Οι συνολικά 704.339 ενεργές επιχειρήσεις της χώρας απασχολούν 2.138.960 εργαζομένους, ενώ οι διεθνοποιημένες εξ αυτών υπολογίζεται ότι απασχολούν μεταξύ 400.000 και 420.000 εργαζομένων, με τη μερίδα του λέοντος να αφορά σε 400 μεγάλες επιχειρήσεις (273.000 απασχολούμενοι).

Αντίστοιχα, οι μικρομεσαίες εξωστρεφείς επιχειρήσεις απασχολούν 130-150.000 εργαζομένους, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητάς τους (εξαγωγές ή εξαγωγές και εισαγωγές). Κατά μέσο όρο, οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις απασχολούν από 7 έως 8 άτομα, ενώ αν το δείγμα περιοριστεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η μέση απασχόληση περιορίζεται σε 2,6 εργαζομένους.

Η υστέρηση σε σχέση με τις χώρες της ΕΕ, δεν είναι το μόνο πρόβλημα της χώρας στο πεδίο των εξαγωγών. Πρόβλημα αποτελούν και οι μεγάλες ανισότητες στις εξαγωγικές επιδόσεις των Περιφερειών, με τις εξαγωγές της Αττικής να αντιστοιχούν στο 50,9% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, της Κεντρικής Μακεδονίας στο 22,4% του συνόλου των εξαγωγών, ενώ ακολουθούν με φθίνουσα τάξη μεγέθους οι λοιπές 11 περιφέρειες με αξία εξαγωγών που κυμαίνεται από 5,2% (Στερεά Ελλάδα) έως 0,1% (Ιόνιοι Νήσοι).

Αν και η έλλειψη χρηματοδότησης, αποτελεί το σημαντικότερο αντικίνητρο και εμπόδιο των εξαγωγικών επιχειρήσεων στη προσπάθεια προώθησης των προϊόντων τους στις ξένες αγορές, αντικίνητρα που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης, όπως έλλειψη στελεχών με εμπειρία στις εξαγωγές και έλλειψη υποστήριξης στην προσπάθεια προώθησης των προϊόντων τους στις ξένες αγορές (κέντρα πιστοποίησης, πληροφόρηση για εξαγωγικές ευκαιρίες, ενέργειες προώθησης, κλπ), αναδεικνύουν αδυναμίες στο πεδίο της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας της χώρας (χαμηλά ποσοστά εξωστρέφειας επιχειρήσεων), με αντίκτυπο στη συνολική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Για το λόγο αυτό, ο ΠΣΕ θεωρεί αναγκαία τη προώθηση δράσεων ανάπτυξης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, ειδικά στα πεδία του Διεθνούς Εμπορίου και της Εξωστρέφειας, που να συνδέονται με αύξηση της ορατότητας στην αγορά εργασίας, ανάπτυξη τεχνικών ικανοτήτων και εμπλουτισμό του ακαδημαϊκού υπόβαθρου εργαζομένων, απασχολούμενων και ανέργων.

Την ίδια ώρα, οι ειδικοί των εξαγωγών αναγνωρίζουν την ανάγκη δραστικής αλλαγής και μετασχηματισμού στις ελληνικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Ειδικότερα, θεωρούν σε αυτή τη διαδικασία ως μεγαλύτερα εμπόδια την έλλειψη ευελιξίας και προσαρμοστικότητας (56,8%), σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα που διεξήχθη σε συνεργασία του ΠΣΕ και του Stanton Chase.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον ΠΣΕ, στο σύνολο τους οι export managers αναφέρουν ως αναγκαία προτεραιότητα τον στρατηγικό προσανατολισμό (45,8%), τον προσανατολισμό στον πελάτη (45,8%), την εμπειρία από πολλαπλές κουλτούρες (39,8%), επικοινωνιακές δεξιότητες (33,9%) και δυνατό εμπορικό/marketing background (31,4%).

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v