Μεταποίηση: Απελευθερώνεται από τα «δεσμά» της αδειοδότησης

Ανοιξε για το σύνολο του δευτερογενούς τομέα η διαδικασία γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας. Πρώτα η λειτουργία της εταιρείας και μετά ο έλεγχος. Με ποια κριτήρια θα γίνεται. Για ποιες δραστηριότητες θα απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος.

Μεταποίηση: Απελευθερώνεται από τα «δεσμά» της αδειοδότησης

Αυτόματα πλέον αδειοδοτείται η συντριπτική πλειονότητα των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, καθώς από τις 29 Νοεμβρίου 2018, οι επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα μπορούν να ξεκινούν τη λειτουργία τους με μια απλή γνωστοποίηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.notifybusiness.gov.gr.

Συνεπώς, εφεξής δεν χρειάζεται να περιμένουν μήνες ή και χρόνια για την πολυπόθητη άδεια λειτουργίας που δινόταν κατόπιν επιτόπιου ελέγχου της διοίκησης, αφού η δήλωση γνωστοποίησης ισοδυναμεί με αυτή. Πλην όμως δεν θα είναι «έγχαρτη», ενώ ο έλεγχος -εάν γίνει, διότι θα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικά-, θα πραγματοποιείται με τη δραστηριότητα εν λειτουργία.

Από τη αδειοδότηση με τη μορφή της γνωστοποίησης εξαιρούνται οι δραστηριότητες υψηλής επικινδυνότητας και υψηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Δηλαδή οι μονάδες επεξεργασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών και αερίων υπό πίεση, ανεξαρτήτως της επεξεργαζόμενης ποσότητας, όπως π.χ. διυλιστήρια, χημικές βιομηχανίες και συναφείς δραστηριότητες.

Η διεύρυνση του αριθμού των δραστηριοτήτων οι οποίες δεν θα χρειάζονται άδεια και θα αρχίζουν τη λειτουργία τους με μια απλή γνωστοποίηση στην εν λόγω πλατφόρμα δημιουργεί ένα νέο τοπίο στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας, καθώς, μετά από πολλά χρόνια εξαγγελιών, τίθεται σε ευρεία εφαρμογή η αρχή «πρώτα αδειοδοτώ και μετά ελέγχω».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα είναι ενεργοποιημένη από τον Ιούνιο του 2017, ωστόσο οι δραστηριότητες που έως την περασμένη Πέμπτη υπόκειντο στο καθεστώς γνωστοποίησης ήταν οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες του τομέα τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα θέατρα και οι κινηματογράφοι, τα τουριστικά καταλύματα και οι πισίνες εντός αυτών, τα κέντρα αποθήκευσης και διανομής και οι εξορυκτικές δραστηριότητες.

Η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα www.notifybusiness.gov.gr γίνεται με τους κωδικούς του Taxis και πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που πρόκειται να ασκήσει τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένη εγκατάσταση και αποτελεί προϋπόθεση λειτουργίας αυτής.

Από την υποβολή της γνωστοποίησης, ξεκινά άμεσα η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται άδεια λειτουργίας. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει μόνο τα ελάχιστα στοιχεία που κρίνεται απαραίτητο να γνωρίζει η διοίκηση, προκειμένου να διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

Ωστόσο, προϋποθέτει ότι η εγκατάσταση άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας της και ότι έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις, όπως π.χ. άδεια πολεοδομίας, άδεια χρήσης γης, μελέτη πυροπροστασίας κ.ο.κ. Σημειώνεται ότι στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τηρείται υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα (π.χ. διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.).

Η «πειραματική» λειτουργία

Όπως προαναφέρθηκε, η εφαρμογή της διαδικασίας λειτουργίας επιχειρήσεων χωρίς αδειοδότηση και με την υποβολή γνωστοποίησης ενεργοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2017, με συγκεκριμένες κατηγορίες δραστηριοτήτων. Από την εκκίνηση της διαδικασίας έως και το τέλος Νοεμβρίου 2018, χρήση της πλατφόρμας έκαναν συνολικά 54.414 επιχειρήσεις.

Ο μεγαλύτερος όγκος γνωστοποιήσεων προήλθε από τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ). Ειδικότερα, την έναρξη της λειτουργίας τους γνωστοποίησαν 17.739 ΚΥΕ, 2.588 γνωστοποίησαν την παύση της λειτουργίας τους, 13.223 προχώρησαν σε κάποια μεταβολή της δραστηριότητάς τους, ενώ 2.223 γνωστοποίησαν μεταφορά δραστηριότητας.

Στον τομέα των μεταποιητικών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών, έγιναν 2.297 γνωστοποιήσεις, με τις 1.775 να αφορούν έναρξη λειτουργίας, 197 παύση λειτουργίας, 793 μεταβολή και 239 μεταφορά.

Στην κατηγορία των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εντός τουριστικού καταλύματος, έγιναν 3.202 γνωστοποιήσεις, με τις 2.122 να αφορούν έναρξη λειτουργίας, 119 τη διακοπή λειτουργίας, 860 μεταβολή και 96 μεταφορά.

Στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων, πραγματοποιήθηκαν 9.014 γνωστοποιήσεις, με τις 4.207 να αφορούν έναρξη λειτουργίας, 828 τη διακοπή λειτουργίας, 3.248 μεταβολή και 675 μεταφορά.

Στις κολυμβητικές δεξαμενές (σ.σ. πισίνες), πραγματοποιήθηκαν 2.001 γνωστοποιήσεις, με τις 1.528 να αφορούν νέα λειτουργία, 96 ακύρωση και 349 μεταβολή.

Στην κατηγορία κέντρων αποθήκευσης και διανομής, έγιναν 444 γνωστοποιήσεις, εκ των οποίων οι 274 αφορούσαν έναρξη λειτουργίας, 65 διακοπή, 88 μεταβολή και 35 μεταφορά.

Εκ των υστέρων και δειγματοληπτικοί οι έλεγχοι

Με το νέο σύστημα, οι έλεγχοι των επιχειρήσεων θα πραγματοποιούνται εκ των υστέρων, δηλαδή όταν θα λειτουργούν οι επιχειρήσεις, και δειγματοληπτικά. Οι έλεγχοι θα γίνονται με προτυποποιημένες και ομογενοποιημένες παραμέτρους, με τέσσερα ειδικά κριτήρια.

- Τον βαθμό κινδύνου που ενέχει κάθε οικονομική δραστηριότητα.

- Το μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας μιας συγκεκριμένης εγκατάστασης.

- Το ιστορικό συμμόρφωσης του συγκεκριμένου οικονομικού φορέα ή της εγκατάστασης.

- Την ύπαρξη συστήματος διαχείρισης κινδύνων ή η έλλειψη αυτού.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v