Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τράπεζες: Πλήρης αναπλήρωση κεφαλαίων με το σχέδιο της ΤτΕ

Η πρόταση για συλλογική τιτλοποίηση καταγγελμένων δανείων οδηγεί σε μείωση των NPEs κατά περίπου 50%. Το ύψος της κεφαλαιακής επίπτωσης και πώς αναπληρώνεται πλήρως σε βάθος τριετίας. Από μεγάλο πρόβλημα, μέρος της λύσης οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.

Τράπεζες: Πλήρης αναπλήρωση κεφαλαίων με το σχέδιο της ΤτΕ

Την εκτίμηση ότι η πρόταση της ΤτΕ για συλλογική υποβοήθηση των τραπεζών, στην προσπάθειά τους να επιταχύνουν τη μείωση των «κόκκινων» δανείων, μπορεί να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά περίπου 50%, με την κεφαλαιακή επίπτωση να αναπληρώνεται πλήρως σε βάθος τριετίας, διατυπώνουν τραπεζικά στελέχη.

Η πρόταση της ΤτΕ προβλέπει την εθελοντική δυνατότητα των τραπεζών να μεταβιβάζουν σε εταιρείες ειδικού σκοπού ( SPVs) καταγγελμένα ή σε βαθιά καθυστέρηση δάνεια στην καθαρή λογιστική τους αξία (σ.σ. μετά την αφαίρεση προβλέψεων) μαζί με τις εξασφαλίσεις τους. Για τα παραπάνω δάνεια, οι τράπεζες έχουν σχηματίσει τις υψηλότερες προβλέψεις.

Με δεδομένο ότι η μεταβίβαση των δανείων θα γίνει στην καθαρή λογιστική τους αξία, οι τράπεζες δεν θα γράψουν ζημία. Τα εποπτικά τους κεφάλαια θα μειωθούν, όμως, επειδή θα υποχρεωθούν να διαγράψουν τις αναλογούσες στις συσσωρευμένες προβλέψεις των μεταβιβαζόμενων δανείων αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (Deferred tax credits - DTCs).

Μέσω νομοθετικής ρύθμισης, το ποσό του DTC, που θα διαγραφεί, θα αναγνωριστεί από το Δημόσιο ως αμετάκλητη υποχρέωση προς το SPV με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής (σύμφωνα με τη διάρκεια του σχήματος). Το χρονοδιάγραμμα θα προκύψει μετά την αποτίμηση των μεταβιβαζόμενων χαρτοφυλακίων από τους συμβούλους της τιτλοποίησης ή και τρίτους εκτιμητές και τον προσδιορισμό των αναμενόμενων χρηματοροών.

Η πρόταση προβλέπει, επίσης, τη μη ενεργοποίηση της νομοθεσίας περί αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTCs), λόγω και της συμβολής του σχήματος στη συστημική ευστάθεια. Επομένως, οι τράπεζες μπορούν να εγγράψουν ζημίες από τη διαγραφή των DTCs από τους ισολογισμούς τους, χωρίς να υποχρεωθούν σε αύξηση κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου.

Το DTC θα λειτουργήσει στην πραγματικότητα ως «μαξιλάρι» για τη διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της καθαρής λογιστικής αξίας, στην οποία θα μεταβιβάσουν τα δάνεια στα SPVs και της εύλογης αξίας, η οποία θα προκύψει μετά την αποτίμηση των χαρτοφυλακίων από ανεξάρτητους εκτιμητές. Tο ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που θα μεταβιβασθεί, θα αντιστοιχεί σε κάλυψη πρόσθετων ζημιών, ώστε οι αποτιμήσεις των εν λόγω δανείων να προσεγγίσουν τιμές αγοράς.

Μείωση των NPEs κατά περίπου 50%

Ειδικότερα, το σχέδιο προβλέπει μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs) περίπου κατά το ήμισυ και διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε διψήφιο επίπεδο και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Με βάση ενδεικτικά στοιχεία, μπορεί να προκύψει, κατά μέσο όρο, επιβάρυνση έως τρεις ποσοστιαίες μονάδες (3%) του δείκτη CET1. Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη την οργανική κερδοφορία των τραπεζών σε βάθος τριετίας, επέρχεται πλήρης αναπλήρωση στα κεφάλαια των τραπεζών.

Επιπρόσθετα, οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τον συνολικό δείκτη κεφαλαίων στα υφιστάμενα επίπεδα, με έκδοση ομολογιών χαμηλής εξασφάλισης (Tier II), δεδομένης της ουσιαστικής εξυγίανσης των χαρτοφυλακίων τους. Ως εκ τούτου, το σχέδιο της ΤτΕ δύναται να συμβάλει στην επιτάχυνση της μείωσης των NPEs και στη βελτίωση της ποιότητας των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών, χωρίς ανάγκη αυξήσεων κεφαλαίου.

Το πλεονέκτημα Alpha και Πειραιώς

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πρόταση της ΤτΕ δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση τόσο τις διενεργηθείσες προβλέψεις όσο και τα σημαντικά κεφαλαιακά τους αποθέματα, δυνατότητα που σήμερα περιορίζεται σημαντικά λόγω της νομοθεσίας περί αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.

Τράπεζες, όπως οι Αlpha Βank και Πειραιώς, που ακολουθούν τυποποιημένο μοντέλο υπολογισμού του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού τους, έχουν δεσμεύσει μεγαλύτερο ύψος κεφαλαίων για τα NPEs (π.χ. η Αlpha Βank έχει απόθεμα περί τα 2 δισ. ευρώ στα κεφάλαιά της), το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν με πιο ευέλικτο τρόπο προς τον σκοπό μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση.

Σε κάθε περίπτωση, όλες οι τράπεζες που θα συμμετάσχουν σε εθελοντική βάση στο σχέδιο της ΤτΕ θα έχουν μετά τη μεταφορά των δανείων καλύτερη ποιότητα κεφαλαίων, με μικρότερη συμμετοχή σε αυτά των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v