Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Εγγύηση» ζητά η Εφορία για 2η ευκαιρία στην επιχειρηματικότητα

Ποιοι θα κληθούν να καταβάλουν τουλάχιστον 15.000 ευρώ κατά την έναρξη δραστηριότητας. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ, ο εκλογικός κύκλος και ποιες είναι οι εκτιμήσεις αναφορικά με τη ρύθμιση οφειλών σε έως 120 δόσεις.

«Εγγύηση» ζητά η Εφορία για 2η ευκαιρία στην επιχειρηματικότητα

Σε καταβολή εγγύησης τουλάχιστον 15.000 ευρώ θα κληθούν να προχωρήσουν επιχειρηματίες οι οποίοι βάρεσαν «κανόνι» την τελευταία πενταετία και επιθυμούν να κάνουν τώρα ένα νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα.

Η υποχρέωση καταβολής εγγύησης αφορά μεταξύ άλλων περιπτώσεις φυσικών προσώπων τα οποία στη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, κατά την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε κήρυξαν πτώχευση είτε ήρθαν αντιμέτωποι με αναστολή του ΑΦΜ τους και κατά τον χρόνο που αυτό συνέβη είχαν ληξιπρόθεσμα φορολογικά χρέη πάνω από 100.000 ευρώ.

Σχετικές διατάξεις έχουν ψηφιστεί από πέρυσι το καλοκαίρι με το νόμο 4549/2018 και η ενεργοποίησή τους προαναγγέλλεται μέσω του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2019, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία για τις 200.000 φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους που έχει ήδη θέσει σε τροχιά εφαρμογής ο Γ. Πιτσιλής και γίνεται αναφορά σε επικείμενες ρυθμίσεις οφειλών σε έως 120 δόσεις, με την παραδοχή πως θα επηρεάσουν την πορεία των εσόδων.

Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «εξετάζεται η υιοθέτηση νέων ρυθμίσεων με αυξημένο αριθμό δόσεων (π.χ. 120 δόσεις), με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογούμενων για τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα έχει επίδραση στα έσοδα και στην επίτευξη του ετήσιου στόχου».

Επισημαίνεται παράλληλα, κατά την ανάλυση του περιβάλλοντος εντός του οποίου θα υλοποιηθεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο, πως «η επίδραση του εκλογικού κύκλου στην οικονομία, αν και περιορίστηκε την περίοδο εφαρμογής των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς ενδέχεται να συντελέσει στη μη έγκαιρη καταβολή φόρων, στη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών και γενικότερα στη μη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων».

Οι εγγυήσεις

Μέσω του Επιχειρησιακού Σχεδίου, η ΑΑΔΕ προαναγγέλλει περαιτέρω αυτοματοποίηση της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, ολοκλήρωση του e-περιουσιολογίου έως το τέλος του 2021, αλλά και έκδοση εγκυκλίου για την ενεργοποίηση των διατάξεων σχετικά με τις εγγυήσεις εντός του 2019.

Οι ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες όμως ακόμα παραμένουν ανενεργές, προβλέπουν ότι η Φορολογική Διοίκηση απαιτεί εγγύηση, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητα επιχειρηματικού περιεχομένου, εάν:

1. Το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούμενα πέντε, πριν από την υποβολή της δήλωσης έναρξης, φορολογικά έτη, πτώχευσε ή κατέστη εν γένει αφερέγγυο ή υπήρξε διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή οντότητας ή ήταν «συνδεδεμένο πρόσωπο» κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγγυα κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο, είτε

2. Μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 33% ή εταίρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας υπήρξε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούμενα πέντε, πριν από την υποβολή της δήλωσης έναρξης, φορολογικά έτη, διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή οντότητας ή ήταν «συνδεδεμένο πρόσωπο» κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν εν γένει αφερέγγυα κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο και η πτώχευση ή άλλη αφερεγγυότητα είχε ως αποτέλεσμα να οφείλεται στη Φορολογική Διοίκηση, κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης, συνολική βασική ληξιπρόθεσμη φορολογική οφειλή από φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, παρακρατούμενους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και πρόστιμα, 100.000 ευρώ.

Εξαιρούνται ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές, οι οποίες κατά την υποβολή της δήλωσης τελούν σε αναστολή που έχει χορηγηθεί με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου, καθώς και οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία τηρείται και έχουν καταβληθεί τουλάχιστον 3 δόσεις αυτής.

Επιπλέον ορίζεται ότι για τα φυσικά πρόσωπα, που προβαίνουν σε νέα έναρξη εργασιών και κατά την άσκηση προηγούμενης δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου τους είχε ανασταλεί ή πληρούνται οι προϋποθέσεις αναστολής αυτού, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης.

Το ύψος της εγγύησης προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της φοροδιαφυγής, τον λόγο της αναστολής και την τυχόν υποτροπή, με ελάχιστο ποσό εγγύησης τις 15.000 ευρώ.

Η εγγύηση καταπίπτει αυτοδικαίως σε περίπτωση νέας αναστολής χρήσης του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.

Έλενα Λάσκαρη [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v