Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βήμα προς βήμα η τρίμηνη επιδότηση τόκων για τις επιχειρήσεις

Από σήμερα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ειδική πλατφόρμα του ΠΣΚΕ. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και ποιες χορηγήσεις καλύπτονται. Πώς γίνεται η αίτηση και πώς δίνεται η «πίστωση».

Βήμα προς βήμα η τρίμηνη επιδότηση τόκων για τις επιχειρήσεις

Ανοίγει σήμερα (12 το μεσημέρι) η ειδική πλατφόρμα στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την υποβολή αιτήσεων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ώστε να λάβουν με τη μορφή επιδότησης, το σύνολο των τόκων των ενήμερων δανείων τους, για τρεις μήνες (Απρίλιος - Ιούνιος 2020).

Το μέτρο ενίσχυσης των ΜμΕ με ενήμερα δάνεια χρηματοδοτείται με 750 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ το συνολικό ποσό που θα λάβει μία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ. Στόχος της κυβέρνησης είναι να ενισχυθούν 100.000 ΜμΕ, εκ των οποίων οι 5.000 θα είναι νέες, δηλαδή με δραστηριότητα έως 5 έτη.

Η επιδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν.128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων και δη επιχειρηματικών δανείων τακτικής λήξης, ομολογιακών δανείων και συμβάσεων πίστωσης, περιλαμβανομένων:

- τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων,

- δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης.

Τονίζεται ότι τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 31 Δεκεμβρίου του 2019, δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες με σημείο αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου του 2019. Σημειώνεται ότι δεν καλύπτονται τόκοι υπερημερίας, ενώ δεν είναι επιλέξιμα κοινοπρακτικά δάνεια.

Οι σχετικές δανειακές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί και οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις πρέπει να έχουν χορηγηθεί πριν από την 1η Απριλίου του 2020.

Οι δικαιούχοι

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση είναι οι ακόλουθες:

1. Λήπτες της ενίσχυσης, δηλαδή εταιρείες που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης, είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες στις 19 Μαρτίου δραστηριοποιούνταν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Πρόκειται για εταιρείες που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους και έχουν τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ.

2. Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, πρέπει να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

3. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης.

4. Να δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31η Δεκεμβρίου του 2020 τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν τη 19η Μαρτίου.

5. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει η κάθε επιχείρηση δεν μπορεί να ξεπερνά τις 800.000 ευρώ.

6. Επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου δανείου, για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μπορούν να λάβουν και τη συγκεκριμένη ενίσχυση.

7. Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis, με την ένδειξη: «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΜΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ COVID-19».

Ο δυνητικός λήπτης υποβάλλει μία αίτηση χρηματοδότησης ανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η οποία αφορά στο σύνολο των επιλέξιμων υποχρεώσεών του προς αυτό.

Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, ο λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται σωρευτικά να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία του ΠΣΚΕ, να επισυνάψει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται και να οριστικοποιήσει την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση, ενώ οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες.

Σημειώνεται ότι ο κάθε δυνητικός λήπτης, αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος, θα πρέπει να κάνει εγγραφή στο ΠΣΚΕ με βάση τις οδηγίες που θα βρει στο σύστημα.

Τα MB των δικαιολογητικών

Το σύνολο των δικαιολογητικών που θα επισυναφθούν στο ΠΣΚΕ θα πρέπει να έχει συνολικό μέγεθος μικρότερο των 5 MB. Οι παραπάνω περιορισμοί είναι υποχρεωτικοί. Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων είναι δυνατή η επισύναψη συμπιεσμένων αρχείων τύπου pdf, zip ή και rar.

Η διαδικασία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης ακολουθεί την άμεση διαδικασία και γίνεται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω του ΠΣΚΕ κατά τη σειρά υποβολής τους στο σύστημα.

Ειδικότερα:

Αιτήσεις χρηματοδότησης οι οποίες υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και οριστικοποιήθηκαν, είναι διαθέσιμες προς επιβεβαίωση της τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων από τα αρμόδια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ μέσω του ΠΣΚΕ, τα στοιχεία των αιτήσεων είναι διαθέσιμα (σε διάφορες μορφές) για τη χρήση τους από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η καταβολή της ενίσχυσης

Βάσει των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο ΠΣΚΕ, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα:

- Επιβεβαιώνουν την τήρηση ή μη των τυπικών προϋποθέσεων βάσει των αναγραφόμενων στα δικαιολογητικά που επισυνάπτει ο λήπτης στο ΠΣΚΕ και ενημερώνουν το ΠΣΚΕ με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

- Προχωρούν στην καταβολή της ενίσχυσης στους λήπτες της, σε μηνιαία βάση ανάλογα των προβλέψεων της οικείας δανειακής σύμβασης, ενημερώνοντας για το ποσό της καταβληθείσας επιχορήγησης το ΠΣΚΕ με τον προσφορότερο τρόπο. Πρακτικά δηλαδή ο δανειολήπτης θα πληρώσει μόνο το κεφάλαιο για τη δόση που αναλογεί και η τράπεζα θα εισπράξει το ποσό που αφορά στους τόκους από το δημόσιο. 

Σε περίπτωση που η δανειακή/πιστωτική σύμβαση δεν προβλέπει μηνιαίες καταβολές αλλά καταβολές μεγαλύτερου διαστήματος, καταβάλλονται κατ' αναλογία για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην απόφαση ενίσχυσης.

Διευκρινίζεται ότι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01.04 2020 και αφορούν δόσεις καταβλητέες εντός του Απριλίου 2020 και πριν την έγκριση της αίτησης καλύπτονται από το πρόγραμμα ενίσχυσης.

Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή της ενίσχυσης θεωρείται ότι καλύπτει το εν λόγω διάστημα και τα ήδη καταβεβλημένα ποσά συμψηφίζονται με λοιπές οφειλές του λήπτη στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με ευθύνη του Ιδρύματος.

Οι προθεσμίες

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 15/04/2020 και ώρα 12:00 και έως την 30.06.2020 ώρα 17:00. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.

Προκειμένου να υπάρχει ομαλή ροή υποβολής των αιτήσεων, η έναρξη δυνατότητας υποβολής δίνεται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δυνητικού λήπτη, ένα ψηφίο ανά ημέρα, με πρώτο το ψηφίο 1, ήτοι την πρώτη ημέρα έναρξης των υποβολών αποκτούν δυνατότητα υποβολής τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 1, τη δεύτερη αποκτούν δυνατότητα υποβολής και τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 2 κ.ο.κ. έως τη δέκατη ημέρα όπου αποκτούν δυνατότητα υποβολής και τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 0. Από την 11η ημέρα και μέχρι και τις 30.6.2020 δύναται να υποβάλλει αίτηση το σύνολο των ληπτών, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Πληροφόρηση

Για την πληροφόρηση των δυνητικών ληπτών λειτουργεί γραφείο ενημέρωσης, Τηλ: 1520, (ώρες γραφείου 09:00-17:00) e-mail: [email protected] , URL www.mindev.gov.gr όπου και θα αναρτηθούν τα βασικά στοιχεία του προγράμματος και menu συχνών ερωτήσεων/απαντήσεων.

Τυχόν ερωτήματα θα διατυπώνονται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] Για τεχνικά θέματα της εφαρμογής, οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ. 210 7787 940, [email protected] (ώρες γραφείου 09:00-17:00).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v