Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς θα μοιραστούν τα 170 εκατ. ευρώ της «Γενικής Επιχειρηματικότητας»

Ενεργή η 6η προκήρυξη του καθεστώτος του αναπτυξιακού νόμου. Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στα κίνητρα. Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται και το ελάχιστο ύψος του επενδυτικού σχεδίου. Έως 31/3/2021 οι αιτήσεις.

Πώς θα μοιραστούν τα 170 εκατ. ευρώ της «Γενικής Επιχειρηματικότητας»

Επιχορήγηση, επιδότηση, ή φορολογική απαλλαγή, μπορούν να επιλέξουν ως μορφή ενίσχυσης των επενδυτικών τους σχεδίων οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους στα κίνητρα του καθεστώτος-προγράμματος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Η προκήρυξη που ήδη «τρέχει» (σ.σ.: η 6η από την έναρξη ισχύος του νόμου) έχει προϋπολογισμό 170 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 70 εκατ. θα διατεθούν με τη μορφή της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και τα 100 εκατ. ευρώ με τα μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον υφιστάμενο κύκλο λήγει στις 31/3/2021, ωστόσο είναι δεδομένο ότι εντός του επόμενου έτους θα υπάρξουν άλλες δύο τουλάχιστον προκηρύξεις.

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα ενίσχυσης από το συγκεκριμένο καθεστώς έχουν οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

-Ατομική επιχείρηση

- Εμπορική εταιρεία

- Συνεταιρισμός

- Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)

- Εταιρείες υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

- Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ

- Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:

 1. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,
 2. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
 3. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στη «Γενική Επιχειρηματικότητα» ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα.

Συγκεκριμένα:

 • για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ,
 • για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, στο ποσό των 250.000 ευρώ,
 • για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,
 • για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ,
 • για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α' 216), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α' 78), στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες προς ενίσχυση δαπάνες είναι οι εξής:

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

 • Κτιριακά: η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων, οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% και ανά περίπτωση το ποσοστό αυτό μπορεί να διαμορφωθεί έως 80% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.
 • Αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης: (κτίρια, μηχανήματα, εξοπλισμός) εφόσον η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της (τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός να είναι έως 7 ετών).
 • Εξοπλισμός: αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης: καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού υπό τον όρο ότι θα περιέλθουν στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη.
 • Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων: εξαιρούνται οι κτηριακές εγκαταστάσεις.

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

 • Μεταφορά τεχνολογίας: μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου: ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Μισθολογικό κόστος

Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας: αφορά θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή για διάστημα 5 ετών για μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις και 3 ετών για μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής τους.

Λοιπές δαπάνες

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες: μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
 • Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v