Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιδοτούμενη τεχνική κατάρτιση εργαζομένων από τη ΓΣΕΒΕΕ

Στη διενέργεια σεμιναρίων για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, προχωρά το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Συνομοσπονδίας. Στα πέντε ευρώ ανά ώρα το ποσό της επιδότησης. Τα θεματικά αντικείμενα, οι όροι και οι προϋποθέσεις.

Επιδοτούμενη τεχνική κατάρτιση εργαζομένων από τη ΓΣΕΒΕΕ

Πέντε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης σε ισάριθμα τεχνικά θα υλοποιήσει το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ – ΓΣΕΒΕΕ).

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας» με κωδικό ΟΠΣ 5002684 που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020».

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου είναι η κατάρτιση 1.492 εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, που εντάσσονται σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, την επαγγελματική τους θέση και να ενισχύσουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής τους κινητικότητας.

Με βασικό κορμό την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, που θα οδηγούν και σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αναμένεται να αποκτηθούν, καταληκτικός σκοπός είναι η ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων εργαζομένων στον στρατηγικό τομέα Υλικά-Κατασκευές με επικέντρωση σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Τα προγράμματα κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 50 ωρών έκαστο (ημερήσια κατάρτιση με οποιαδήποτε μέθοδο εκπαίδευσης έως 4 ώρες), αποτελούνται από θεωρητικό (35 ώρες) και πρακτικό (15 ώρες – case study) τμήμα και αφορούν σε πέντε θεματικά αντικείμενα κατάρτισης τα οποία είναι τα εξής:

  1. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστέ
  2. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων
  3. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς
  4. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους
  5. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς

Τα προγράμματα θα υλοποιούνται έως και τον Οκτώβριο του 2021, σε πανελλαδικό επίπεδο. Η επιτυχής συμμετοχή σε αυτά οδηγεί στην επιδότηση 5 ευρώ (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης σε κάθε ωφελούμενο, στην απόκτηση σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης και σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης γνώσεων (υποχρεωτική συμμετοχή), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού οι εργαζόμενοι (μισθωτοί) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με εξαρτημένη σχέση εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν τις διαθέτει, αποκλείεται αυτομάτως από τη διαδικασία (κριτήρια αποκλεισμού).

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, θα βαθμολογηθούν με βάση πρόσθετα (κριτήρια) και συγκεκριμένα:

  • Επίπεδο εκπαίδευσης
  • Σπουδές σε τομείς συναφείς με το επιλεγέν θεματικό αντικείμενο κατάρτισης
  • Κατάρτιση σε τομείς συναφείς με το επιλεγέν θεματικό αντικείμενο κατάρτισης
  • Ατομικές επαγγελματικές δεξιότητες και προσόντα σε συνάφεια με το επιλεγέν αντικείμενο κατάρτισης

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v