Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο της εφορίας για έλεγχο

Οι υποθέσεις που παίρνουν προτεραιότητα στους ελεγκτικούς μηχανισμούς περιγράφονται σε δύο εγκυκλίους της ΑΑΔΕ. Ερχονται 10.720 στοχευμένοι έλεγχοι και 6.000 επιτόπιοι. Η σειρά κατάταξης και η δυνατότητα αλλαγών.

Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο της εφορίας για έλεγχο

Με συνδυαστικά κριτήρια μοριοδότησης, δίνοντας προτεραιότητα σε φρέσκες υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας και βάζοντας σε πρώτο πλάνο κλάδους με υψηλή παραβατικότητα, η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων βάζει πλώρη για χιλιάδες φορολογικούς ελέγχους, ώστε μέσα από το χτύπημα της φοροδιαφυγής να πάρουν ανάσα τα δημόσια έσοδα.

Με δύο εγκυκλίους του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή δίνεται το σήμα για  10.720 στοχευμένους ελέγχους και 6.000 εμφανείς επιτόπιους ελέγχους ενώ παράλληλα καθορίζονται τα κριτήρια στη βάση των οποίων οι ελεγκτικοι στόχοι θα λάβουν ονοματεπώνυμο. Οι προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρεσία, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, στην πρώτη γραμμή μπαίνουν οι φορολογικές υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, όσες εμφανίζουν υψηλή παραβατικότητα αλλά και πέντε ειδικές κατηγορίες οι οποίες αφορούν:

 1. Υποθέσεις έρευνας που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες κατόπιν αιτήματος των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 
 2. Έρευνες-έλεγχοι που προέκυψαν από συμμετοχή των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. σε ειδικά συνεργεία ελέγχου και οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο ειδικών διατάξεων άλλων υπηρεσιών.  
 3. Έρευνες-έλεγχοι που κατά τη δημοσίευση της παρούσας βρίσκονται σε στάδιο σύνταξης έκθεσης ελέγχου. 
 4. Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικών επιτόπιων στοχευμένων ελέγχων, καθώς και λοιπών ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.
 5. Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.

Σύμφωνα με τις οδηγίες: 

 • Οι υποθέσεις που ελέγχονται και ερευνώνται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται βάσει συνδυασμού κριτηρίων ορθολογικής διαχείρισης και ανάλυσης κινδύνου.  
 • Από το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων κάθε Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ελέγχονται κατά προτεραιότητα αυτές που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, ακολουθώντας φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί από το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ. 
 • Oι προϊστάμενοι των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εφόσον από στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους κρίνουν ότι συντρέχει βάσιμος λόγος ελέγχου κατά προτεραιότητα υποθέσεων, οι οποίες δεν έχουν προτεραιοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή δεν έχουν περιληφθεί στη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, εισάγουν τις προκρινόμενες υποθέσεις σε σειρά κατάταξης ανάλογα με τη σημαντικότητά τους, συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα των υποθέσεων που ανακατατάσσονται. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, δύνανται να προκρίνονται προς έλεγχο-έρευνα υποθέσεις κατόπιν εντολής του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.). Οι υποθέσεις αυτές εντάσσονται σε υλοποιήσιμη σειρά κατάταξης και μειώνουν τον αριθμό των υπόλοιπων υποθέσεων εκάστης υπηρεσίας που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 31/12/2021. 
 • Κάθε μεταβολή στη σειρά κατάταξης των υποθέσεων θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς και να γνωστοποιείται εντός 30 ημερών.
 • Σε περίπτωση κάλυψης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2021, διενεργούνται έλεγχοι-έρευνες πέραν των στόχων αυτών, σύμφωνα με τη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης.
 • Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές. 
 • Οι υποθέσεις ελέγχων-ερευνών δύνανται να αξιολογούνται σε μεταγενέστερα χρονικά διαστήματα, με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνων ή με νέα κριτήρια ανάλογης μοριοδότησης και να ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά, βάσει της μοριοδότησης που έλαβαν.

Έλενα Λάσκαρη [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v