Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ποιες επιχειρήσεις κερδίζουν τρίμηνη επιδότηση τόκων

Ενεργός ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος επιδότησης των τόκων ενήμερων επιχειρηματικών δανείων. Απαραίτητη προϋπόθεση, η μείωση του τζίρου τουλάχιστον 20% σε σχέση με 2019. Ποια δάνεια εξαιρούνται.

Ποιες επιχειρήσεις κερδίζουν τρίμηνη επιδότηση τόκων

Έως και τις 7 Μαΐου μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και έχουν απώλεια τζίρου άνω του 20%, για να λάβουν με τη μορφή επιδότησης το σύνολο των τόκων των ενήμερων δανείων τους για τρεις μήνες (Ιανουάριος - Μάρτιος 2021).

Το μέτρο ενίσχυσης των ΜμΕ που έχουν ενήμερα δάνεια χρηματοδοτείται με 200 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η σχετική έγκριση δόθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπενθυμίζουμε ότι για τον ίδιο λόγο, το 2020 διατέθηκαν άλλα 750 εκατ. ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης από το πρόγραμμα του 2021 δεν δεσμεύονται με ρήτρα απασχόλησης, δηλαδή τη διατήρηση των θέσεων εργασίας για συγκεκριμένο χρόνο, όπως ίσχυε πέρυσι.

Τι χρηματοδοτείται

Η δημόσια χρηματοδότηση συνολικά καλύπτει ποσό ίσο με τους συμβατικούς τόκους που δημιουργούνται από 1/1/2021 έως και 31/3/2021, ήτοι για χρονικό διάστημα 3 ή 5 μηνών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες δανειακές/ πιστωτικές συμβάσεις. Ειδικά για τις συμβάσεις πίστωσης (με ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς) καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο, σύμφωνα με το τελευταίο -πριν ή κατά την 31/3/2020- προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου κατά την 1/4/2020 πιστωτικού ορίου.

Πέραν των αναφερόμενων τύπων δανειακών συμβάσεων (επιχειρηματικά δάνεια τακτής λήξης και ομολογιακά δάνεια) δεν είναι επιλέξιμος άλλος τύπος δανειακής σύμβασης, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) σύμβαση καταναλωτικού δανείου, σύμβαση στεγαστικού δανείου, σύμβαση δανείου με παρακράτηση κυριότητας.

Ειδικότερα, η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης (όπως ορίζεται στη σχετική δανειακή σύμβαση) ομολογιακών δανείων (όπως ορίζεται στη σχετική δανειακή σύμβαση) και συμβάσεων πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών), περιλαμβανομένων:

  • τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων (άρθρο 10 του ν. 3156/2003),
  • δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης (άρθρα 1 - 3 του ν. 4354/2015)
  • δανείων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει ειδικός εκκαθαριστής των υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Επισημαίνεται ότι για τη λήψη της χρηματοδότησης, τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 30/9/2020 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες με σημείο αναφοράς την 30/9/2020). Ωστόσο, επιλέξιμα καθίστανται και τα δάνεια που δεν ήταν ενήμερα στις 30/9/2020 αλλά κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται τόκοι υπερημερίας και λοιπά έξοδα καθώς και η παρακράτηση φόρων 15% των ομολογιακών δανείων καθώς και οι τόκοι δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Σε κάθε περίπτωση, οι  δανειακές-πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί πριν την 1/1/2021.

Οι προϋποθέσεις

Συνοπτικά, οι κύριες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

  1. Να δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ) πλην των εξαιρούμενων ΚΑΔ που αναφέρονται στο Παράρτημα V της αναλυτικής πρόσκλησης.
  2. Να περιλαμβάνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  3. Να παρουσιάζουν μείωση κύκλου εργασιών του έτους 2020 της τάξης του 20% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.
  4. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.
  5. Εφόσον δραστηριοποιούνται στην εμπορία ή τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
  6. Το συνολικό ποσό δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση (σε επίπεδο δεδομένης επιχείρησης) από τη συγκεκριμένη δράση, λαμβάνοντας υπόψη κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει, δεν μπορεί σε συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 1.800.000 ευρώ.
  7. Επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου δανείου για την επιλέξιμη χρονική περίοδο μπορούν να λάβουν την ενίσχυση για τους τόκους της ίδιας περιόδου.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v