Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιδότηση έως €24.000 για επιχειρήσεις της Αθήνας

Ειδική δράση για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του ιστορικού κέντρου. Ποιες δαπάνες καλύπτονται. Στο 80% η επιδότηση. Από 5 Μαΐου οι αιτήσεις. Ποιοι εξαιρούνται.

Επιδότηση έως €24.000 για επιχειρήσεις της Αθήνας

Tην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους βάσει των αρχών της ενεργειακής απόδοσης και του βιοκλιματικού σχεδιασμού, προβλέπει η δράση Athens Business Green Toolkit, που θα εφαρμοστεί εντός της περιοχής παρέμβασης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ ΣΒΑΑ) της Αθήνας. Η συγκεκριμένη περιοχή περιλαμβάνει το ιστορικό κέντρο του δήμου Αθηναίων.

Δικαίωμα χρηματοδότησης, με ποσά από 4.000 έως 24.000 ευρώ, έχουν υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ ΣΒΑΑ δήμου Αθηναίων.

Επισημαίνεται ότι ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των σχεδίων που θα υποβληθούν, θα πρέπει να είναι από 5.000 έως και 30.000 ευρώ, με το ποσοστό της επιδότησης να ανέρχεται στο 80%.

Τι χρηματοδοτείται

Οι παρεμβάσεις της συγκεκριμένης δράσης που θα δέχεται αιτήσεις από τις 5 Μαΐου έως και τις 6 Αυγούστου περιλαμβάνουν:

 • Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση, κουφώματα / υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης κ.ά.)
 • Αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας για χρήση ψύξης /θέρμανσης χώρων, αλλά και την παραγωγική διαδικασία (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού / ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κ.ά.)
 • Αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας.
 • Αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού.
 • Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις ή και ενεργειακούς ελέγχους πριν και μετά για την εκτίμηση του ενεργειακού αποτελέσματος.
 • Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (πρότυπο ISO 50001).
 • Σύμβουλο έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης, ανέρχεται σε πρώτη φάση στο ποσό των 2,3 εκατ. ευρώ, που μπορεί να ανέλθει σε δεύτερη φάση έως το ποσό των 5 εκατ. ευρώ.

Ποιοι εξαιρούνται

Από τη δράση εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του 25% οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού
 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.).
 • οι επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα)

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Athens Business Green Toolkit - Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v