Αυλαία στο πρόγραμμα επιδότησης 40% στις ασφαλιστικές εισφορές

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν ακόμη και σήμερα να κάνουν αίτηση προκειμένου να λάβουν για έναν ολόκληρο χρόνο επιδότηση εισφορών κατά 40%. Το όφελος για τους εργαζόμενους. Οι ημερομηνίες «κλειδί» για τις αιτήσεις.

Αυλαία στο πρόγραμμα επιδότησης 40% στις ασφαλιστικές εισφορές

Τελευταία ευκαιρία για επιχειρήσεις-εργοδότες να μειώσουν το μη μισθολογικό κόστος για εργαζομένους τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα μετατρέψουν τις συμβάσεις τους από μερικής σε πλήρους απασχόλησης.

Πρόκειται για το πρόγραμμα που παρέχει έκπτωση 40% στις ασφαλιστικές εισφορές για έναν ολόκληρο χρόνο και αφορά όσες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και κλάδου δραστηριότητας, μετατρέψουν έως και την 31η/12/2023 συμβάσεις εργασίας με μερική απασχόληση σε 8ωρες συμβάσεις.

Προκειμένου βέβαια να συμμετέχουν σ' αυτό, πρέπει να απασχολούσαν στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 μισθωτούς εργαζομένους με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης σε ποσοστό ανώτερο του 50% του συνόλου των μισθωτών εργαζομένων τους. Στην πράξη, αφορά κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις που προέρχονται από τους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης και του λιανικού εμπορίου, καθώς, σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, είναι αυτοί με τις περισσότερες συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

Μάλιστα, από το υπουργείο Εργασίας διευκρινίζουν τα εξής:

  • Ως ημερομηνία σύναψης και μετατροπής των συμβάσεων εργασίας λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης-αίτησης του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη.
  • Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των εκάστοτε προβλεπόμενων μηνιαίων ακαθάριστων (μεικτών) αποδοχών της σύμβασης εργασίας πλήρους απασχόλησης.
  • Από την επιχείρηση-εργοδότη καταβάλλεται στον ΕΦΚΑ μόνο το 60% των ασφαλιστικών εισφορών. Το υπόλοιπο 40% καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό (υπουργείο Εργασίας).
  • Ο εργοδότης δεν παρακρατεί από τις αποδοχές του μισθωτού την αναλογία της εισφοράς ασφαλισμένου, που καλύπτεται από το πρόγραμμα.

Προσοχή: Η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μέσω διαδικτύου ή των αρμόδιων Τοπικών Διευθύνσεων ΕΦΚΑ θα είναι δυνατή από τις 3 Ιανουαρίου 2024 και μετέπειτα. Επιχειρήσεις/εργοδότες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα και δεν έχουν υποβάλλει ΑΠΔ για τους ωφελουμένους/εργαζομένους τους μπορούν να υποβάλουν αντίστοιχες συμπληρωματικές Δηλώσεις στην Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ, όπου υπάγεται η έδρα τους, μέχρι και την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Εντός της ίδιας προθεσμίας είναι δυνατό να καταβληθεί, επίσης χωρίς την επιβολή κυρώσεων, το ποσό που αντιστοιχεί στο 60% των ασφαλιστικών εισφορών για την ασφάλιση των ωφελούμενων/εργαζομένων ενταγμένων στο εν λόγω πρόγραμμα, που είναι απαιτητές.

Προϋπόθεση για την ανωτέρω επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών είναι η διάρκεια των από μετατροπή συμβάσεων πλήρους απασχόλησης να είναι τουλάχιστον ενός έτους και να μην καταγγελθεί από τον εργοδότη πριν από την πάροδο ενός έτους από τη μετατροπή.

Επίσης, η ωφελούμενη επιχείρηση πρέπει:

  • να είναι κατά την ένταξη και να παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος επιδότησης φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή να έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές της προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ και η ρύθμιση να τηρείται, και
  • να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα του ενός έτους από την ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης εργασίας.

Προσοχή: Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι θα γίνουν διασταυρώσεις όλων των στοιχείων απολογιστικά από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Αν μετά από διασταυρώσεις συναχθεί ότι η επιχείρηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις, τότε καταλογίζονται σε βάρος της οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες καλύφθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό, προσαυξημένες κατά 100%.

Ποσά ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν από επιχειρήσεις/εργοδότες για χρόνο υπαγωγής εργαζομένων τους στο εν λόγω πρόγραμμα, χωρίς να υφίσταται σχετική υποχρέωσή τους, παραμένουν ως πιστωτικό υπόλοιπο για λογαριασμό τους στον ΕΦΚΑ και συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μισθολογικών περιόδων.

Τα στοιχεία που θα υποβληθούν μέσω των ΑΠΔ διασταυρώνονται με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, καθώς και με συγκριτικά στοιχεία απασχόλησης προηγούμενων μηνών και ιστορικά στοιχεία λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται, με τις οποίες επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v