Εγκρίθηκε από τη Βουλή πρωτόκολλο για πυρηνικά

Η Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Πρωτόκολλο Τροποποίησης της Σύμβασης των Παρισίων της 29ης Ιουλίου 1960 για την αστική ευθύνη στον τομέα της Πυρηνικής Ενέργειας.

Εγκρίθηκε από τη Βουλή πρωτόκολλο για πυρηνικά
Η Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Πρωτόκολλο Τροποποίησης της Σύμβασης των Παρισίων της 29ης Ιουλίου 1960 για την αστική ευθύνη στον τομέα της Πυρηνικής Ενέργειας.

Όπως επεσήμανε ο Υφυπουργός κ. Ιωάννης Μπούγας, με την κύρωση του εν λόγω πρωτοκόλλου, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 12 Φεβρουαρίου του 2004, διασφαλίζονται πιο αποτελεσματικά τα συμφέροντα των κρατών και πολιτών που υφίστανται ζημία από πυρηνικό ατύχημα το οποίο συμβαίνει σε άλλη χώρα. Η Σύμβαση εκκινεί από την αρχή της αντικειμενικής ευθύνης του φορέα της πυρηνικής εγκατάστασης σε περίπτωση ατυχήματος. Με το κυρούμενο πρωτόκολλο, μεταξύ άλλων:
 
• Απλοποιείται η έννοια του πυρηνικού ατυχήματος και διευρύνεται ο ορισμός της πυρηνικής εγκατάστασης.
• Διευρύνεται η έννοια της ζημίας ώστε να περιλάβει την οικονομική ζημία, το κόστος των μέτρων αποκατάστασης του περιβάλλοντος, των προληπτικών μέτρων και του διαφυγόντος κέρδους λόγω της καταστροφής του περιβάλλοντος.
• Ορίζονται ειδικά τα προληπτικά μέτρα και τα μέτρα αποκατάστασης του κατεστραμμένου περιβάλλοντος.
• Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης, ώστε να εφαρμόζεται και σε περίπτωση πυρηνικής ζημίας που έλαβε χώρα στο έδαφος μη συμβαλλομένου κράτους, εφόσον πληροί ορισμένες προϋποθέσεις (συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης της Βιέννης του 1963 κ.α.).
• Προβλέπεται η ευθύνη του φορέα της πυρηνικής εγκατάστασης από την οποία προέρχονται οι πυρηνικές ύλες για ζημίες κατά τη μεταφορά τους.
• Αντικαθίσταται το μέχρι σήμερα προβλεπόμενο ανώτατο ποσό ευθύνης του φορέα πυρηνικής εγκατάστασης των 15 εκατ. SDR , με ένα ελάχιστο ποσό ευθύνης, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ποσό αναφοράς (reference amount) και δεν θα είναι κατώτερο των 700 εκατ. ευρώ.
• Επεκτείνεται ο χρόνος παραγραφής από δέκα σε τριάντα χρόνια από το πυρηνικό ατύχημα για αξιώσεις σχετικές με απώλεια ζωής ή βλάβη σε πρόσωπο.

Ο κ. Μπούγας, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας στη χώρα μας, δήλωσε ότι η εισαγωγή της πυρηνικής ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή δεν περιλαμβάνεται στον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Για την ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας της χώρας, το Υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί την περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μας ισοζύγιο, τη βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου ενεργειακού δυναμικού που προέρχεται από πηγές φιλικές στο περιβάλλον, καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus