Τα... 60 δικαιολογητικά για εκπτώσεις φόρου

Αρχίζουν να εκπνέουν από σήμερα οι ημερομηνίες για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μισθωτών και συνταξιούχων που θα υποβάλουν τη δήλωσή τους διά της παραδοσιακής οδού. Τα δικαιολογητικά για έκπτωση φόρου.

Τα... 60 δικαιολογητικά για εκπτώσεις φόρου
Αρχίζουν να εκπνέουν σταδιακά από σήμερα οι ημερομηνίες για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μισθωτών και συνταξιούχων, που θα υποβάλουν τη δήλωσή τους διά της παραδοσιακής οδού και δεν θα κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών.

Μαζί με τις φορολογικές υποβάλλονται και οι δηλώσεις για τα ακίνητα (έντυπο Ε9).
Σήμερα λήγει η προθεσμία για τους φορολογούμενους των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 1. Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐου για τους φορολογούμενους των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 60, 70, 80, 90 ή 00.

Για το ψηφίο 2 η προθεσμία λήγει αύριο, το 3 μεθαύριο και έπεται συνέχεια: το 4 μέχρι τις 20 Μαΐου, το 5 μέχρι τις 23 Μαΐου, το 6 στις 24 Μαΐου, το 7 στις 25, το 8 στις 26 και το 9 στις 27 Μαΐου. Όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 10, 20, 30, 40 ή 50 θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους μέχρι τις 30 του μηνός και με ΑΦΜ 60, 70, 80, 90 ή 00 μέχρι τις 31 Μαΐου.

Εφόσον οι δηλώσεις μισθωτών, συνταξιούχων και κατοίκων του εξωτερικού υποβάλλονται από τους ίδιους με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του Διαδικτύου καθώς και οι δηλώσεις των υπόχρεων που απέκτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρίες, αντιπροσώπων, πρακτόρων ασφαλιστικών, ασφαλειομεσιτών κτλ), οι οποίες υποχρεωτικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες που δεν τηρούν βιβλία ή ανεξάρτητα της κατηγορίας τήρησης βιβλίων του ΚΒΣ, για όσους απέκτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε ΕΠΕ κτλ, οι οποίες υποχρεωτικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου, ανεξαρτήτως ΑΦΜ, παρατείνεται έως και τις 20 Μαΐου 2011. Η αρχική προθεσμία έληγε στις 5 Μαΐου.

Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Ν. 2238/1994, (εισοδήματα από ακίνητα, από κινητές αξίες, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης κτλ), ανεξάρτητα αν η υποβολή τους θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του Δαδικτύου ή χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ και ανεξαρτήτως ΑΦΜ, λήγει στις 20 Μαΐου.

Κυκεώνας δικαιολογητικών…

Όσοι φορολογούμενοι επιλέξουν να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις συμπληρωμένες χειρόγραφα έχουν να αντιμετωπίσουν έναν τεράστιο όγκο χαρτούρας, αποτελούμενο από βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις, αποδείξεις και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα.

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να προσκομίσει στην εφορία κάποιος για να αποδείξει τα αναγραφόμενα στη φορολογική του δήλωση ποσά εισοδημάτων, εσόδων και δαπανών αλλά και για να κατοχυρώσει δικαιώματα φοροαπαλλαγών, μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 60!

Ειδικά φέτος, όσοι ταχυδρομήσουν ή υποβάλουν αυτοπροσώπως τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος στις ΔΟΥ υποχρεούνται να συνυποβάλουν, σε κλειστό φάκελο, όλες τις αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που μάζεψαν το 2010 για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ.

Από την υποχρέωση να υποβάλουν μαζί με τις φορολογικές δηλώσεις όλη τη χαρτούρα με τα δικαιολογητικά -και σε ξεχωριστό φάκελο τις εκατοντάδες αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που συγκέντρωσαν το 2010- απαλλάσσονται όσοι υποβάλουν τις δηλώσεις τους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΤΑΧΙSNET.

Οι φορολογούμενοι αυτοί πρέπει μεν να συγκεντρώσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αλλά από εκεί και πέρα αρκεί να τα φυλάξουν στο σπίτι τους ώστε να είναι σε θέση να τα προσκομίσουν στην εφορία εφόσον τους ζητηθούν για έλεγχο.

Σε περίπτωση όπου από την εκκαθάριση μιας ηλεκτρονικά υποβληθείσας δήλωσης προκύψει επιστροφή φόρου μεγαλύτερη των 1.500 ευρώ, ο φορολογούμενος για να εισπράξει το ποσό της επιστροφής θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει στην εφορία για έλεγχο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να υποβάλει σε κλειστό φάκελο όλες τις αποδείξεις που διαμορφώνουν το αφορολόγητο.

Οι βασικότερες κατηγορίες δικαιολογητικών που θα χρειαστεί να προσκομίσουν φέτος στην εφορία εκατομμύρια φορολογούμενοι, στο πλαίσιο των διαδικασιών υποβολής και εκκαθάρισης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, είναι οι εξής:

1. Yπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης κατοικίας από τον γονέα προς τα τέκνα του ή από το τέκνο προς τους γονείς του.
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης για κάθε νέο τέκνο του φορολογουμένου, το οποίο γεννήθηκε εντός του 2010, ώστε να θεωρείται και αυτό προστατευόμενο μέλος.
3. Βεβαιώσεις για τις σπουδές των προστατευόμενων τέκνων σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού.
4. Για την αναγνώριση ως προστατευόμενων μελών των τέκνων ηλικίας άνω των 18 ετών που δεν σπουδάζουν και των τέκνων ηλικίας άνω των 25 ετών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση του ΟΑΕΔ, υπογραμμένη από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία θα αναφέρει ότι μέσα στο 2010 τα τέκνα αυτά ήταν εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του.
5. Στοιχεία που θα αποδεικνύουν: α) την ηλικία και τον βαθμό συγγένειας των προσώπων τα οποία ο φορολογούμενος επικαλείται ότι τον βαρύνουν, β) ότι τα πρόσωπα αυτά συνοικούν με αυτόν και γ) ότι τα εισοδήματα καθενός από αυτά δεν υπερβαίνουν το ποσό των 2.900 ευρώ τον χρόνο ή, εφόσον έχουν αναπηρία 67% και πάνω, ότι τα εισοδήματά τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 6.000 ευρώ τον χρόνο, ανεξαρτήτως αν τα εισοδήματα αυτά απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται.
6. Ειδικά για ανάπηρα προστατευόμενα μέλη, απαιτείται επιπλέον και γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας όπου έχει την κατοικία του ο φορολογούμενος, από την οποία θα προκύπτει η ύπαρξη αναπηρίας 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.
7. Αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή, ώστε να γίνει αποδεκτή η υποβολή χωριστής δήλωσης από εν διαστάσει συζύγους.
8. Αποδείξεις για τις δαπάνες αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν το 2010, προκειμένου να κατοχυρωθεί το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ. Οι αποδείξεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ο ΑΦΜ του υπόχρεου, ο αριθμός των αποδείξεων και το συνολικό ποσό αυτών.
9. Σε περίπτωση όπου στις δαπάνες για την κατοχύρωση του αφορολογήτου περιλαμβάνονται και έξοδα αγοράς υλικών για επισκευές σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας καθώς και έξοδα για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν για τους κοινόχρηστους χώρους, απαιτείται να συνυποβληθεί φωτοτυπία συγκεντρωτικής κατάστασης εκδοθείσας από τον διαχειριστή, από την οποία θα προκύπτει αναλυτικά το είδος κάθε δαπάνης, ο αριθμός του σχετικού φορολογικού στοιχείου, το ποσό της κάθε δαπάνης και η κατανομή του συνολικού ποσού των δαπανών αυτών στον κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας στους κοινόχρηστους χώρους.
10. Σε περίπτωση όπου στις δαπάνες για την κατοχύρωση του αφορολογήτου περιλαμβάνεται και η δαπάνη αμοιβής συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου, τότε, αν η αμοιβή αυτή αναγράφεται στο συμβόλαιο, ο φορολογούμενος πρέπει να επισυνάψει φωτοτυπίες των σελίδων του συμβολαίου από τις οποίες προκύπτει η δαπάνη.
11. Βεβαίωση ασφαλιστικής εταιρίας για τα καταβληθέντα ασφάλιστρα ζωής.
12. Βεβαιώσεις από το ΤΕΒΕ, το ΤΣΑ κτλ. για τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν.
13. Απόδειξη ότι εισπράχθηκε ποσό δωρεάς ή χορηγίας από τον νόμιμο εκπρόσωπο του δωρεοδόχου.
14. Βεβαίωση του δωρεοδόχου για την αποδοχή της δωρεάς.
15. Γραμμάτιο είσπραξης της δωρεάς από την τράπεζα, εφόσον το ποσό της δωρεάς έχει κατατεθεί σε λογαριασμό του δωρεοδόχου.
16. Αποδείξεις είσπραξης ιατρικών αμοιβών.
17. Βεβαίωση του εργοδότη, ή του ασφαλιστικού ταμείου, ή της ασφαλιστικής επιχείρησης που θα αποδεικνύει το υπόλοιπο ποσό των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που δεν κάλυψαν αυτοί και με το οποίο επιβαρύνθηκε ο φορολογούμενος. Στη βεβαίωση αυτή θα πρέπει να αναγράφονται σε χωριστή ένδειξη το συνολικό ποσό της δαπάνης ιατρικής περίθαλψης, το ποσό που δεν καλύφθηκε και το υπόλοιπο ποσό αυτής και σε χωριστή ένδειξη τα αντίστοιχα ποσά της δαπάνης νοσοκομειακής περίθαλψης. Επίσης, πρέπει να συνυποβάλλονται φωτοαντίγραφα των σχετικών αποδείξεων.
18. Απόδειξη είσπραξης νοσηλίων από κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή ιδιωτική κλινική.
19. Βεβαίωση διευθυντή νοσηλευτικού ιδρύματος ή κλινικής για τον χρόνο και τα έξοδα νοσηλείας.
20. Βεβαίωση θεράποντος ιατρού για το είδος της νόσου, τη διάρκειά της και την ανάγκη απασχόλησης νοσοκόμου.
21. Απόδειξη που να πιστοποιεί την καταβολή της αμοιβής σε νοσοκόμο.
22. Bεβαιώσεις αλλοδαπών ιατρών ή νοσοκομείων, θεωρημένες από πρόξενο και μεταφρασμένες, που να πιστοποιούν τα νοσήλια που καταβλήθηκαν στο εξωτερικό.
23. Πέραν των βεβαιώσεων, σε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό, ο φορολογούμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα τιμολόγια και τα αποδεικτικά είσπραξης που του εξέδωσαν οι αλλοδαποί γιατροί ή τα νοσοκομεία.
24. Αν τα έξοδα νοσηλείας έχουν καταβληθεί σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του φορολογουμένου ότι του παρασχέθηκαν οι συγκεκριμένες ιατρικές ή νοσοκομειακές υπηρεσίες από τον συγκεκριμένο γιατρό, ή νοσοκομείο, ή κλινική του συγκεκριμένου κράτους και ότι κατέβαλε σε αυτούς τα ποσά που αναγράφονται στα συνημμένα δικαιολογητικά.
25. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών που θα αναγράφει το καταβληθέν ποσό αμοιβής δικηγόρου και το είδος της νομικής υπηρεσίας που παρασχέθηκε. Αν δεν αναγράφεται στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών επακριβώς το είδος της υπηρεσίας που παρασχέθηκε, θα πρέπει να υποβληθεί από τον φορολογούμενο υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τον δικηγόρο δεν αφορούν σε παράστασή του κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων ούτε σε υπηρεσίες για δίκες μισθωτικών διαφορών ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους.
26. Αποδείξεις καταβολής ενοικίων.
27. Aποδείξεις παροχής υπηρεσιών από φροντιστήρια μαθημάτων ή ξένων γλωσσών για τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν.
28. Βεβαίωση τράπεζας για την εξόφληση των τόκων στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας.
29. Βεβαίωση ασφαλιστικής εταιρίας για την καταβολή ασφαλίστρων κατά πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων που αφορούν σε ακίνητα του φορολογουμένου.
30. Eπικυρωμένο φωτοαντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, προκειμένου να αποδειχθεί η καταβολή ενοικίων για μίσθωση γεωργικής γης.
31. Φωτοαντίγραφα των τιμολογίων αγοράς καινούργιου πάγιου εξοπλισμού για γεωργική εκμετάλλευση.
32. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο πάγιος εξοπλισμός για τη γεωργική εκμετάλλευση είναι καινούργιος και χρησιμοποιείται αποκλειστικά γι' αυτήν.
33. Bεβαιώσεις αποδοχών για τα ποσά των μισθών ή των συντάξεων που εισπράχθηκαν.
34. Bεβαιώσεις για την είσπραξη εισοδημάτων από κινητές αξίες.
35. Βεβαίωση του ΟΓΑ για την είσπραξη πολυτεκνικών επιδομάτων.
36. Βεβαιώσεις για την είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων.
37. Βεβαιώσεις για την είσπραξη αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα.
38. Βεβαιώσεις για την είσπραξη κερδών από συμμετοχή σε εταιρίες, κοινωνίες, ή κοινοπραξίες ή σε EΠE.
39. Σε περίπτωση συμμετοχής του φορολογουμένου σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία, ή κοινωνία κληρονομικού δικαίου, από την οποία παίρνει επιχειρηματική αμοιβή, εκτός από τις βεβαιώσεις κερδών και επιχειρηματικής αμοιβής, απαιτείται η συνυποβολή και φωτοαντιγράφου της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της εταιρίας ή κοινωνίας που χορήγησε την επιχειρηματική αμοιβή.
40. Φωτοαντίγραφο της άδειας κατασκευής πισίνας.
41. Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών εκδοθείσες από ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενική δαπάνης διαβίωσης, που αφορά στα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων.
42. Βεβαίωση της Λιμενικής Αρχής για το ακριβές χρονικό διάστημα εντός του 2010, κατά το οποίο το σκάφος αναψυχής του φορολογουμένου ήταν σε ακινησία, προκειμένου να αναγνωριστεί η απαλλαγή του ακινητοποιημένου σκάφους από την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης.
43. Βεβαίωση τράπεζας για τις καταβληθείσες το 2010 δόσεις καταναλωτικού ή προσωπικού δανείου.
44. Φωτοαντίγραφο του εντύπου υπολογισμού ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομής.
45. Φωτοαντίγραφο του πίνακα ανάλυσης κόστους κατασκευής στις επιμέρους εργασίες.
46. Αναλυτική κατάσταση στην οποία θα περιγράφονται η ανεγειρόμενη οικοδομή, το κατασκευαστικό στάδιο όπου βρισκόταν στις αρχές του 2010 και οι εργασίες που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2010.
47. Επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου αγοράς ακινήτου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου.
48. Επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου αγοράς ή της άδειας ανέγερσης, για την απαλλαγή από το τεκμήριο της δαπάνης απόκτησης πρώτης κατοικίας μέχρι 120 τ.μ. Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται μόνο εφόσον η δαπάνη πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα από την 1η/1/2010 μέχρι την 22α/4/2010 ή το διάστημα από τη 17η/12/2010 έως την 31η/12/2010.
49. Για να απαλλαγεί από την εφαρμογή των τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων φορολογούμενος που έχει αποκτήσει ακίνητα, Ι.Χ. αυτοκίνητα, σκάφη κ.λπ. χρησιμοποιώντας επαναπατριζόμενα κεφάλαια -τα οποία φορολογήθηκαν με συντελεστή 5%, βάσει της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης που θέσπισε το υπουργείο Οικονομικών-, πρέπει να υποβάλει το λογιστικό παραστατικό της συναλλαγής - εισαγωγής των κεφαλαίων που έχει εκδώσει η τράπεζα που διενήργησε τη συναλλαγή.
50. Απόσπασμα πρακτικών γενικής συνέλευσης, όπου θα αναφέρεται στη χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) ανώνυμης εταιρίας.
51. Βεβαίωση ανώνυμης εταιρίας που θα αποδεικνύει τη χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options), δηλαδή θα αναγράφει τον χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων αυτών από τον φορολογούμενο, τον αριθμό των μετοχών που του χορηγήθηκαν, την τιμή διάθεσης, το ποσό που αυτός κατέβαλε, την τιμή κλεισίματος μετοχής στο Χ.Α. ή στο χρηματιστήριο του εξωτερικού, κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος, και το ποσό της ωφέλειας που αυτός απέκτησε. Στη βεβαίωση πρέπει να αναγράφονται επίσης τα στοιχεία του δικαιούχου-φορολογουμένου και η ιδιότητά του (μέλος Δ.Σ., εργαζόμενος κ.λπ.).
52. Για την κάλυψη τεκμηρίων με το τίμημα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων, κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου. Για αγοραπωλησία αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από τους δύο συναλλασσομένους.
53. Για την κάλυψη τεκμηρίων με τα κέρδη από μετοχές, τα πινακίδια των σχετικών συναλλαγών.
54. Για την κάλυψη τεκμηρίων με τα κέρδη από την πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, σχετική βεβαίωση της εταιρίας διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων.
55. Για την κάλυψη τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακού στοιχείου μέσω ληφθέντος δανείου, συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί και φέρει βέβαιη ημερομηνία που να πιστοποιεί τη συνομολόγηση του δανείου το οποίο επικαλείται ο φορολογούμενος.
56. Για την κάλυψη τεκμηρίου μέσω δωρεάς ή γονικής παροχής χρηματικού ποσού, πιστοποιητικό του αρμόδιου προϊσταμένου ΔOY, από το οποίο θα προκύπτει ότι η δωρεά ή η γονική παροχή που επικαλείται ο φορολογούμενος έγινε πριν από τις 31/12/2010.
57. Για την κάλυψη τεκμηρίων με κέρδη από λαχεία ή παιχνίδια του OΠAΠ, βεβαίωση από τη Διεύθυνση Kρατικών Λαχείων ή τον OΠAΠ.
58. Φωτοαντίγραφο του σήματος του ΕΟΤ για επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων και κάμπιγκ.
59. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης καταβολής του φόρου εισοδήματος της περιόδου από την 1η/1/2010 μέχρι τις 30/6/2010, για τους εκμεταλλευτές ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων
60. Αποδεικτικό καταβολής του κατ' αποκοπήν φόρου εισοδήματος που αφορά στην περίοδο από την 1η/1/2010 έως τις 30/9/2010, για τους πλανόδιους λιανοπωλητές, τους λιανοπωλητές λαϊκών αγορών και τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v