Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Στα €2,93 εκατ. οι ζημιές στο Q1

Στα 2,93 εκατ. ευρώ διευρύνθηκαν οι ζημιές του ομίλου της Νίκας στο α' τρίμηνο. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε οριακή αύξηση κατά 0,2% και διαμορφώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2013 σε €15,30 εκατ.

Νίκας: Στα €2,93 εκατ. οι ζημιές στο Q1

Στα 2,93 εκατ. ευρώ διευρύνθηκαν οι ζημιές μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου της Νίκας στο α' τρίμηνο έναντι ζημιών €2,44 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Αναλυτικά ο Όμιλος εταιρειών ΝΙΚΑΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2013 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Όμιλος:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε οριακή αύξηση κατά 0,2% και διαμορφώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2013 σε €15,30 εκατ. έναντι €15,27 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Το ενοποιημένο μικτό κέρδος ανήλθε σε €6,58 εκατ. έναντι €5,32 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2012 αυξημένο κατά 23,7%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε κατά 8,2 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε σε 43,0% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 34,8% το 2012.

Το ενοποιημένο EBITDA το οποίοδιαμορφώθηκε σε €0,51 εκατ. έναντι €0,24 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Το ενοποιημένο EBITπαρουσίασε επίσης βελτίωση καθώς περιορίστηκαν σημαντικά οι ζημιές οι οποίες ανήλθαν σε €0,30 εκατ. έναντι €0,60 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2012, ενώ αντίστοιχη βελτίωση παρουσίασαν και τα ενοποιημένα EBT τα οποία ανήλθαν σε ζημιές €1,49 εκατ. έναντι ζημιών €2,05 εκατ. το 2012.

Τέλος κυρίως λόγω της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή που αναφέρθηκε ανωτέρω και της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων του Α' τριμήνου το ενοποιημένο EAT, διαμορφώθηκε σε ζημίες €2,98 εκατ. έναντι ζημιών €2,41 εκατ. πέρυσι ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου ανήλθαν σε ζημίες €2,93 εκατ. έναντι ζημιών €2,44 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Μητρική Εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στο πρώτο τρίμηνο του 2013 αυξήθηκε κατά 1,95% και διαμορφώθηκε σε €14,77 εκατ. έναντι €14,48 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Βελτίωση κατά 25,36% παρουσίασαν και τα μικτά κέρδη τα οποία ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του 2013 σε €6,06 εκατ.έναντι €4,83 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2012, ενώ αύξηση παρουσίασε και το περιθώριο μικτού κέρδους κατά 7,66 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε σε 41,03% επί του κύκλου εργασιών έναντι 33,37% το 2012.

Σε ότι αφορά τη λειτουργική κερδοφορία, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) στο Α' τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε €0,33 εκατ. έναντι €0,16 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Βελτίωση παρουσίασαν και τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) όπου οι ζημιές περιορίστηκαν στα €0,25 εκατ.έναντι €0,44 εκατ. το 2012.

Τέλος, βελτίωσηπαρουσιάζουν και τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) τα οποία ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του 2013 σε ζημιές €1,28 εκατ. έναντι ζημιών €1,68 εκατ. πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ)ανήλθαν σε ζημιές €2,74 εκατ.έναντι ζημιών €2,0 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2012, επηρεασμένα σημαντικά από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον επανυπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας από τον οποίο προέκυψε ζημία που επιβάρυνε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.

Επιπλέον, η εταιρεία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου α' τριμήνου 2013 του Ομίλου και της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, γνωστοποιεί τα κάτωθι:

Το Δ.Σ. του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 04/04/2012 αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4 παρ. β του Κανονισμού του Χ.Α. να μεταφερθούν οι μετοχές της Εταιρείας στην κατηγορία της Επιτήρησης από την συνεδρίαση της 10/04/2012.

Για την αντιμετώπιση των αιτίων που είχαν ως επακόλουθο την υπαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία της Επιτήρησης, η Εταιρεία, στο πλαίσιο της διοικητικής της αναδιάρθρωσης και στη βάση της νέας διοικητικής της ομάδας, από την αρχή της τρέχουσας χρήσης, έχει επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της, με στόχο την επαναφορά του Ομίλου στην κερδοφορία.

Οι βασικοί πυλώνες του στρατηγικού σχεδιασμού συνίστανται στην εξυγίανση της εμπορικής πολιτικής, στην απεμπλοκή από μη κερδοφόρες δραστηριότητες, ενέργεια η οποία έχει ξεκινήσει να υλοποιείται σταδιακά, στη βέλτιστη διαχείριση των αποθεμάτων, στη συνεχή αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων των παραγωγικών εγκαταστάσεων του Ομίλου και στη βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας. Παράλληλα γίνονται ενέργειες για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, με στόχο τη μετατροπή σταθερών συντελεστών κόστους σε μεταβλητούς, γεγονός που επιτρέπει την ευελιξία του Ομίλου και την προσαρμογή σε νέα κοστολογικά δεδομένα όποτε αυτό απαιτείται, ενώ σημαντική προσπάθεια γίνεται και στην κατεύθυνση της αναθεώρησης των εμπορικών όρων συνεργασίας με τους μεγάλους πελάτες.

Η Διοίκηση της εταιρείας είναι σταθερά προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της, αξιολογώντας κάθε φορά τα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα της οικονομικής επικαιρότητας έτσι ώστε να επαναπροσδιορίζει τις ενέργειες της όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v