Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παΐρης: Η ΓΣ ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος

Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.604.998 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,40% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η μη διανομή μερίσματος από την Παΐρης

Παΐρης: Η ΓΣ ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Πάιρης βρισκόμενη σε απαρτία με την παρουσία μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούσαν 2.604.998 μετοχές, από το σύνολο των 4.971.466 μετοχών, ήτοι το 52,40% ενέκριναν ομόφωνα τα ακόλουθα:

-Εγκρίθηκαν παμψηφεί, δηλαδή με 2.604.938 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,40% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

-Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.604.998 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,40% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η μη διανομή μερίσματος.

-Αποφασίσθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.604.998 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,40% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήση 2012.

-Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.604.998 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,40% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η εκλογή της εταιρείας BAKER TILLY HELLAS Α.Ε. με Α.Μ.ΣΟΕΛ 148 ως ελεγκτές της εταιρείας και του ομίλου για την διαχειριστική χρήση 01/01/2013 έως 31/12/2013.

-Εγκρίθηκαν παμψηφεί, δηλαδή με 2.604.998 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,40% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ασκούν διοικητικά καθήκοντα, για το διάστημα από 01/07/2013 έως 30/06/2014 και η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2012.

-Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.604.998 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,40% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα διαχειριστικά όργανα άλλων εταιριών, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 Κ.Ν. 2190/1920.

Έγινε ενημέρωση για την πορεία των εργασιών που αφορούν στην συγχώνευση με απορρόφηση 100% της θυγατρικής εταιρείας POLYPACK AE.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο κος Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v