Ελτον: Νέα έγκριση για ΑΜΚ (1ν/10π)

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.187.015,30 ευρώ, με την έκδοση 2.430.017 νέων μετοχών με τιμή διάθεσης 0,90 ευρώ ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και αναλογία νέα προς παλαιάς 1 προς 10, αποφάσισε εκ νέου η έκτακτη γενική συνέλευση της Έλτον Διεθνούς Εμπορίου.

Ελτον: Νέα έγκριση για  ΑΜΚ (1ν/10π)
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.187.015,30 ευρώ, με την έκδοση 2.430.017 νέων μετοχών με τιμή διάθεσης 0,90 ευρώ ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και αναλογία νέα προς παλαιάς 1 προς 10, αποφάσισε εκ νέου η έκτακτη γενική συνέλευση της Έλτον Διεθνούς Εμπορίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας, με απαρτία 73,1359%, ανακάλεσε την από 29/06/2006 απόφαση της γενικής συνέλευσης περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

Στη συνέχεια, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 2.187.015,30 ευρώ (επισημαίνεται ότι λόγω αναγραμματισμού είχε παρατεθεί στην ανακοινωθείσα Έκθεση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση το ποσό της αύξησης κατά 9.000 ευρώ λιγότερο, ήτοι 2.178.015,30 ευρώ) με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και αναλογία νέα προς παλαιάς 1 προς 10 (1ν/10π) και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

Ειδικότερα αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με την έκδοση 2.430.017 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η καθεμία και με τιμή διάθεσης 0,90 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό των 729.005,10 ευρώ που θα προκύψει από την διάθεσή των μετοχών υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό ”Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”.

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 16.038.112,20 ευρώ και θα διαιρείται σε 26.730.187 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία. Από το συνολικό ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 2.187.015,30 ευρώ:

α) ποσό 1.189.500 ευρώ θα διατεθεί, μετά την έγκριση που έλαβε η εταιρία για την υπαγωγή της στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, για την ολοκλήρωση των αποθηκευτικών χώρων της εταιρίας στην ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου ιδιόκτητων υπό ανέγερση εγκαταστάσεων μετά του λοιπού εξοπλισμού

β) ποσό 800.000 ευρώ θα διατεθεί για την ολοκλήρωση των αποθηκευτικών χώρων στο αγροτεμάχιο του Αυλώνα Αττικής που καταστράφηκε μετά από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 11/05/2006

γ) ποσό 47.515,30 ευρώ θα διατεθεί για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας και

δ) ποσό περίπου 150.000 ευρώ θα διατεθεί για την κάλυψη των δαπανών έκδοσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση που το ποσό που θα απαιτηθεί για τις δαπάνες έκδοσης είναι μικρότερο των 150.000 ευρώ, το εναπομείναν υπόλοιπο θα προστεθεί στο κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v