Μύλοι Κεπενού: Επιστρέφει κεφάλαια στους μετόχους

Τη διανομή μερίσματος και την επιστροφή κεφαλαίου θα αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γ.Σ.

Μύλοι Κεπενού: Επιστρέφει κεφάλαια στους μετόχους

Στις 4 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της Μύλοι Κεπενού, όπου αναμένεται να αποφασιστεί μεταξύ άλλων η διανομή μερίσματος και η επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους. 

Όπως αναφέρει η σχετική πρόσκληση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 4 Aπριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00΄ π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 43α παρ.3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

2. Έγκριση διάθεσης ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013 και αδιανέμητων κερδών από προηγούμενες χρήσεις, καθώς και διανομή αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τον Ν.4172/2013.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013.

4. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα περίοδο.

6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο της εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

7. Τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της εταιρείας.

8. Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

9. Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης και έργου με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α παρ.4,5 του Κ.Ν.2190/20, ως υπαγόμενων εντός των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών με τρίτους.

10. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 ν.3693/2008.

12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v