Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λανακάμ: Στις 30 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Η έγκριση του ισολογισμού 2013 και η εκλογή ορκωτού ελεγκτή μεταξύ των θεμάτων.

Λανακάμ: Στις 30 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση
Η εταιρία Λανακάμ καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας μας επί της οδού Μεσογείων 2-4 - «ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» - Κτίριο Α' – 4ος όροφος, Αθήνα, με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης :

1. Aνάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2013.

2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

4. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού ελεγκτού και του αναπληρωτού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2014.

5. Έγκριση των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2013 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2014.

6. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί του συνόλου ή μέρους των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 13η Ιουλίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 25η Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v