Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελβιεμέκ: Ενέργειες για άρσης της επιτήρησης

Στην υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων και στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος προσβλέπει η Ελβιεμέκ για την ενίσχυση των μεγεθών της και την έξοδο των μετοχών της από την κατηγορία της Επιτήρησης.

Ελβιεμέκ: Ενέργειες για άρσης της επιτήρησης

Η Ελβιεμέκ ανακοινώνει ότι συνεχίζει τις προσπάθειές για την βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων και την έξοδο των μετοχών της από την κατηγορία της Επιτήρησης, όπου τέθηκαν από τις 3/4/2006.

Προς την κατεύθυνση αυτή η εταιρία από την 1η/1/2006 αποφάσισε την παρακολούθηση των παγίων στοιχείων της και ειδικότερα του λογαριασμού Οικόπεδα, σε τρέχουσα αξία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 16.

Για τον προσδιορισμό αυτής της αξίας χρησιμοποίησε ανεξάρτητο, διεθνώς αναγνωρισμένο, οίκο εκτιμητών ακινήτων. Οι εκθέσεις των εκτιμήσεων προσδιόρισαν την αξία των οικοπέδων σε € 46,7 εκατ. έναντι αξίας € 4,4 εκατ., που απεικονίζονταν στις οικονομικές καταστάσεις κατά την 31η/12/2005.

Επιπλέον, η εταιρία, έχοντας εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες για την υλοποίηση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου στο ακίνητο ιδιοκτησίας της στο Τάχυ της Θήβας, ολοκλήρωσε στις 24/9/2010 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε με την από 25/6/2010 τακτική γενική συνέλευση για την εξασφάλιση της ίδιας συμμετοχής για την υλοποίηση του πάρκου αυτού.

Η μελέτη και κατασκευή του φωτοβολταικού πάρκου ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2011 και κατόπιν ολοκληρώσεως των επιτυχών δοκιμών η οριστική σύνδεση πραγματοποιήθηκε με το δίκτυο της ΔΕΗ στις 10 Μαΐου 2011 και έκτοτε λειτουργεί κανονικά.

Υπενθυμίζεται ότι στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης/12/2005 η διοίκηση της ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε., με γνώμονα την διασφάλιση των μετόχων της εταιρείας, απομείωσε στο σύνολό της επισφαλή απαίτησή της ποσού 3,5 εκ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας να διαμορφωθούν σε επίπεδο μικρότερο του 50% του μετοχικού της κεφαλαίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το Δ.Σ. του Χ.Α. στην από 3/4/2006 συνεδρίασή του, να αποφασίσει την υπαγωγή της εταιρίας στην κατηγορία της επιτήρησης, βάσει του Άρθρου 212 του ισχύοντος τότε Κανονισμού του Χ.Α.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v