Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βιοτέρ: Διευκρινίσεις για τη Γενική Συνέλευση στις 30/6

Σε διευκρινίσεςι προχώρησε η Βιοτέρ αναφορικά με τη Γενική Συνέλευση της 30ης/6/2014 κατόπιν ερωτήματος του Χρηματιστηρίου Αξιών.

Βιοτέρ: Διευκρινίσεις για τη Γενική Συνέλευση στις 30/6

Η Βιοτέρ Α.Ε. σε απάντηση επιστολής από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ανακοίνωσε τα ακόλουθα :

1) Η ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ πραγματοποίησε την 30.6.2014 Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 19.5.2014 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς τους μετόχους της, οι οποίοι μετείχαν στην ανωτέρω συνέλευση μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 28α παρ. 6 Ν. 2190/1920).

2) Η εταιρεία δημοσίευσε την ανωτέρω πρόσκληση, ως όφειλε βάσει του άρθρου 232 ν. 4072/2012, εμπρόθεσμα, την 3.6.2014, στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.bioter.gr.

3) Την ίδια ημερομηνία (3.6.2014), η ως άνω πρόσκληση, υποβλήθηκε για δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και με α.π. Ε 71671/3.6.2014, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2α του ν. 2190/1920.

4) Ακόμη υποβλήθηκαν εμπροθέσμως, την 5.6.2014, στο ΓΕΜΗ και με α.π Κ2-2799/5.6.2014 (άρθρο 232 ν. 4072/2012) τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Ο Ισολογισμός της 31.12.2013.

β) Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) H υπ΄ αριθ. Ε71671 / 3-6-2014 αίτηση για τη δημοσίευση της Πρόσκλησης σε Τακτική Γενική Συνέλευση στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)

δ) Αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό της 31.12.2013.

ε) Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή για τον Ισολογισμό της 31.12.2013 και

στ) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων του Ισολογισμού της 31.12.2013.

5) Τέλος, παραδόθηκε και τοιχοκολλήθηκε στη διάθεση των μετόχων εμπρόθεσμα στα γραφεία της εταιρείας το μετοχολόγιο που σχηματίστηκε κατά τους διακανονισμούς της 25ης Ιουνίου 2014 (ημερομηνία καταγραφής της μετοχικής ιδιότητας για τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το ν. 3884/2010).

6) Η μη υποβολή της πρόσκλησης στο Χ.Α. οφείλεται σε συγκυριακό γεγονός κωλύματος υπαλλήλου της εταιρείας και δεν επηρέασε το μέγεθος της συμμετοχής των μικρομετόχων στη Γενική Συνέλευση. Η συμμετοχή αυτή ήταν ανάλογη με αυτή που επιτεύχθηκε σε προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις.

7) Σχετικά με το περιεχόμενο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία ανήρτησε σχετική ανακοίνωση στο Χ.Α., μέσω του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» και με α.π. 2014/ΕΧΑΕ/Η/8274, την 1.7.2014.

8) H εταιρεία έλαβε ήδη μέτρα στη διοικητική της δομή, ώστε το κώλυμα που εμφανίστηκε συγκυριακά να μην επηρεάσει στο μέλλον την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας που αφορούν την ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v