Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mevaco: Με νέα ονομαστική αξία 0,95 ευρώ από 21/1

Από τις 21/1/2015 οι μετοχές της Mevaco θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,95 ευρώ ανά μετοχή, που προέκυψε από την ΑΜΚ κατά 525 χιλ. ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

Mevaco: Με νέα ονομαστική αξία 0,95 ευρώ από 21/1
Η Mevaco γνωστοποιεί ότι από τις 21/1/2015 οι μετοχές της θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,95 ευρώ ανά μετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 18η Δεκεμβρίου 2014, αποφάσισε μεταξύ άλλων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το συνολικό ποσό των 525.000 ευρώ με κεφαλαιοποίηση:

α) των αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίσθηκαν με βάση το ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013, ποσού 209.632,84 ευρώ και

β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού 315.367,16 ευρώ,

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρίας κατά το ποσό του 0,05 ευρώ, ήτοι από 0,90 ευρώ σε 0,95 ευρώ.

Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Mevaco ανέρχεται στο ποσό των 9.975.000 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 10.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,95 ευρώ εκάστης.

Την 31η/12/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η με αριθμό πρωτοκόλλου 79811/31-12-2014 απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με την νέα ονομαστική τους αξία ορίσθηκε η 3η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία ενημέρωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ενημερώθηκε κατά την συνεδρίασή της στις 16/1/2015 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της κατά 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από τις 21/1/2015 οι μετοχές της Mevaco θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι 0,95 eυρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v